Αναρτήθηκαν οι καταστάσεις πρώτης πληρωμής των δικαιούχων πληρωμής έτους 2015 των δικαιούχων Βιολογικής Γεωργίας

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας  Ρεθύ-μνης  ενημερώνει τους δικαιούχους της Δράσης 1.1.  «Βιολογική Γεωργία ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ».του Μέτρου 214 ότι έχουν εκδοθεί οι αναλυτικές ονομαστικές καταστάσεις πρώτης  (1ης) πληρωμής  του έτους 2015  και έχουν  αναρτηθεί  σήμερα Πέμπτη 30/11/2017 στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας, Δημητρακάκη 17 Ρέθυμνο.

Από το σύνολο των 398 δικαιούχων παραγωγών πληρώνονται οι 334 με το ποσό των  888321,62 ευρώ, ενώ απορρίπτονται  οι 64.
Οι παραγωγοί μπορούν να υποβάλλουν ένσταση, στην Υπηρεσία εντός πέντε (5) εργά-σιμων ημερών από την ημερομηνία πρώτης ανάρτησης, δηλαδή από Πέμπτη 30/11/2017 έως και Τετάρτη 6/12/2017.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να απευθύνονται  στην Υπη-ρεσία  και στους γεωπόνους τεχνικούς συμβούλους τους.