Συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας με αντικείμενο τον Συντονισμό και Οργάνωση των Υπηρεσιών και φορέων

Πραγματοποιήθηκε σήμερα  στην έδρα της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης και ενόψει της επερχόμενης χειμερινής περιόδου, η συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας με αντικείμενο τον Συντονισμό και Οργάνωση των Υπηρεσιών και φορέων  που εμπλέκονται στο έργο της αντιμετώπισης κινδύνων από έντονα καιρικά φαινόμενα, χιονοπτώσεις, παγετό και πλημμύρες.

Στην συνεδρίαση στην οποία προέδρευε η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης κ. Λιονή Μαρία συμμετείχαν τα στελέχη πολιτικής προστασίας της Περιφέρειας Κρήτης, της Απο-κεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, των Δήμων του Νομού, καθώς και εκπρόσωποι Σωμάτων Ασφαλείας, εμπλεκόμενων Υπηρεσιών και Ε-θελοντικών Οργανώσεων πιστοποιημένων από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προ-στασίας.

Κατά τη συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε ανάλυση των σχεδίων των εμπλεκόμε-νων φορέων ( Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης, Δήμοι του νομού Ρεθύμνης, Πυροσβεστι-κή Υπηρεσία, Αστυνομία κ.α.) για την αντιμετώπιση των παραπάνω φυσικών φαινομέ-νων καθώς και ο εντοπισμός ιδιαιτεροτήτων και προβλημάτων, που μπορεί να προκύ-ψουν κατά την εκδήλωση αυτών. Επίσης καθορίστηκαν οι περιοχές, οι οποίες έχουν αυ-ξημένη πιθανότητα να παρουσιάσουν προβλήματα από την εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων, καθώς και οι τρόποι αντίδρασης των εμπλεκόμενων φορέων για την αντιμε-τώπιση των προβλημάτων αυτών και την προστασία των πολιτών και των περιουσιών τους. Τέλος, αναλύθηκε ο τρόπος βέλτιστου συντονισμού μεταξύ των εμπλεκόμενων υ-πηρεσιών και φορέων για την αντιμετώπιση ενός έκτακτου γεγονότος.

Καθώς η καλύτερη μέθοδος αποφυγής κινδύνων από τα παραπάνω φαινόμενα είναι η πρόληψη, καλούνται οι πολίτες όπως ενημερώνονται για την εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων από τα δελτία της ΕΜΥ, καθώς και να ακολουθούν τις υποδείξεις των αρχών όσον αφορά την αποφυγή και αντιμετώπιση των κινδύνων από την εκδήλω-ση αυτών. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνουν στις οδούς, που διέρχονται μέσα από ρέ-ματα, στα οποία υπάρχει έντονη ροή νερού, καθώς μπορεί να παρασυρθούν όχημα και οδηγός.