Το πρόγραμμα προσφέρει τη δυνατότητα στους μηχανικούς ή στους αποφοίτους θετικών επιστημών, ανεξαρτήτως ειδικότητας, να αποκτήσουν ένα μεταπτυχιακό τίτλο στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Τα Τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. και Διοίκησης Επιχειρήσεων-Ηρακλείου του ΤΕΙ Κρήτης διοργανώνουν από κοινού το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με αντικείμενο «Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς» το οποίο οδηγεί στη λήψη αναγνωρισμένου «Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, ΜΔΕ».

Το πρόγραμμα προσφέρει τη δυνατότητα στους μηχανικούς ή στους αποφοίτους θετικών επιστημών, ανεξαρτήτως ειδικότητας, να αποκτήσουν ένα μεταπτυχιακό τίτλο στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων. Σκοπός του μεταπτυχιακού προγράμματος είναι ο εφοδιασμός των φοιτητών του με οικονομικές-διοικητικές γνώσεις και ικανότητες, ώστε να γίνουν περιζήτητα στελέχη οργανισμών και επιχειρήσεων ή επιτυχημένοι αυτοαπασχολούμενοι και επιχειρηματίες.

Το πρόγραμμα έχει χρονική διάρκεια τριών (3) ακαδημαϊκών εξαμήνων. Στα δυο πρώτα εξάμηνα ο φοιτητές πρέπει να ολοκληρώσει 8 υποχρεωτικά και 2 επιλογής υποχρεωτικά μαθήματα, ενώ στο τρίτο εξάμηνο εκπονεί μεταπτυχιακή εργασία.

Η επιλογή των φοιτητών στο ΔΠΜΣ γίνεται με βάση σύστημα μορίων, όπου λαμβάνονται υπόψη: ο βαθμός πτυχίου, η γνώση της αγγλικής γλώσσας, η επαγγελματική εμπειρία και η προσωπική συνέντευξη.

Το πρόγραμμα δημοσιοποιεί πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων για τον δεύτερο κύκλο του προγράμματος, με την πρόσκληση να αφορά έως 25 θέσεις για πλήρη φοίτηση με φυσική παρουσία, έως 10 θέσεις για μερική φοίτηση με φυσική παρουσία και έως 25 θέσεις για πλήρη φοίτηση από απόσταση. Τα δίδακτρα για την πλήρη φοίτηση ανέρχονται σε 950 €/εξάμηνο,  με σκοπό την κάλυψη λειτουργικών και διδακτικών αναγκών. Υπάρχει η δυνατότητα χορήγησης υποτροφιών μετά το πρώτο εξάμηνο και με βάση την απόδοση των φοιτητών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν στη Γραμματεία του Προγράμματος ή να αποστείλουν ταχυδρομικά ή ηλεκτρονικά από τις 4 Δεκεμβρίου έως και τις 22 Δεκεμβρίου 2017 τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιστοσελίδα:    www.teicrete.gr/MBA-Eng  

Email:              [email protected]

Τηλέφωνο:     2810379874

Διευθυντής ΔΠΜΣ: Καθηγητής Εμμανουήλ Κουδουμάς