Δημόσια διαβούλευση για το Πρακτικό της Επιτροπής Κυκλοφορίας που αφορά σε κυκλοφοριακά θέματα και ρυθμίσεις σε διάφορες οδούς της πόλης του Ηρακλείου

 Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την αριθ.89/2017 απόφασή της, αποφάσισε να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση το με αριθμό 5/2017 Πρακτικό της Επιτροπής Κυκλοφορίας που αφορά σε κυκλοφοριακά θέματα και ρυθμίσεις σε οδούς της πόλης του Ηρακλείου.             

H απόφαση αυτή με το Πρακτικό της Επιτροπής Κυκλοφορίας, που αφορά σε κυκλοφοριακά θέματα και ρυθμίσεις σε διάφορες οδούς της πόλης του Ηρακλείου, έχει αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου, προκειμένου να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι και να εκφράσουν τυχόν παρατηρήσεις ή προτάσεις και στη συνέχεια να λάβει σχετική απόφαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και το Δημοτικό Συμβούλιο.