ΣE εφαρμογή τίθεται από την 1η Σεπτεμβρίου η ειδική εισφορά στις επικουρικές συντάξεις άνω των 300 ευρώ, σύμφωνα με εγκύκλιο που εξέδωσε χθες ο διοικητής του ΙΚΑ ΕΤΑΜ Ρ. Σπυρόπουλος. Υπενθυμίζεται ότι η εισφορά κυμαίνεται από 3% έως 10%. Αναλυτικά η εγκύκλιος αναφέρει:

«Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις θεσπίζεται από 1/9/2011 Ειδική Εισφορά Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης, η οποία τηρείται σε λογαριασμό με οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια, στο συσταθέν με τις διατάξεις του άρθρου 149 του Ν. 3655/2008 Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ).

Η ως άνω ειδική εισφορά, όπως δημοσιεύει η express.gr, παρακρατείται μηνιαία κατά την καταβολή της σύνταξης των συνταξιούχων των φορέων επικουρικής ασφάλισης, αρμοδιότητας όλων των υπουργείων, καθώς και των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (ΝΠΙΔ), τα οποία χορηγούν επικουρικές συντάξεις, δυνάμει ασφάλισης η οποία έχει χωρίσει σε υποκατάσταση υποχρεωτικής ασφάλισης σε ΦΚΑ. Επομένως οι εν λόγω διατάξεις έχουν εφαρμογή από 1/9/2011 και στους συνταξιούχους του ΕΤΕΑΜ.

Η εισφορά υπολογίζεται στο συνολικό ποσό της επικουρικής σύνταξης και καθορίζεται ως κατωτέρω:

α) Για συντάξεις από 300,01 ευρώ έως 350,00 ευρώ, ποσοστό 3%
β) Για συντάξεις από 350,01 ευρώ έως 400,00 ευρώ, ποσοστό 4%
γ) Για συντάξεις από 400,01 ευρώ έως 450,00 ευρώ, ποσοστό 5%
δ) Για συντάξεις από 450,01 ευρώ έως 500,00 ευρώ, ποσοστό 6%
ε) Για συντάξεις από 500,01 ευρώ έως 550,00 ευρώ, ποσοστό 7%
στ) Για συντάξεις από 550,01 ευρώ έως 600,00 ευρώ, ποσοστό 8%
ζ) Για συντάξεις από 600,01 ευρώ έως 650,00 ευρώ, ποσοστό 9% και
η) Για συντάξεις από 650,01 ευρώ και άνω, ποσοστό 10%.
Oπως δε ρητά αναφέρεται στις περ. (γ), (δ) και (ε) των υπόψη διατάξεων:

Α) Για την πρώτη κατηγορία το ποσό της σύνταξης μετά την παρακράτηση της εισφοράς δεν μπορεί να υπολείπεται των τριακοσίων ευρώ (300 ευρώ).

Β) Eξαιρούνται της παρακράτησης της ειδικής εισφοράς οι συνταξιούχοι που λαμβάνουν από το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ ή άλλο φορέα κύριας ασφάλισης – αρμόδιοι φορείς, ως γνωστόν, για τη χορήγησή τους – το Εξωϊδρυματικό Επίδομα του άρθρου 42 του Ν. 1140/1981 (Α\’Α 68), όπως ισχύει, καθώς και οι συνταξιούχοι της παραγράφου 3 του άρθρου 42 του Ν. 1140/1981, όπως ισχύει, και της παραγράφου 2 του άρθρου 30 του Ν. 2084/1992 (Α\’Α 165), που λαμβάνουν προσαύξηση της σύνταξής τους λόγω απόλυτης αναπηρίας από φορέα κύριας ασφάλισης ή το ΕΤΕΑΜ.

Γ) Στις περιπτώσεις που στη σύνταξη λόγω θανάτου ΕΤΕΑΜ συντρέχουν περισσότεροι του ενός δικαιούχοι, για τον προσδιορισμό των ποσών επί των οποίων θα υπολογιστεί η ειδική εισφορά, λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό της σύνταξης που έχει μεταβιβαστεί και το παρακρατηθέν ποσό επιμερίζεται ανάλογα.

Σημειωτέον ότι τα ποσά που παρακρατούνται κατ\’Α εφαρμογή των προαναφερομένων διατάξεων από τις συντάξεις των συνταξιούχων του ΕΤΕΑΜ αποδίδονται σε λογαριασμό του ΑΚΑΓΕ το αργότερο μέχρι το τέλος του επόμενου, από την παρακράτηση, μήνα».

Ακολουθήστε το flashnews.gr στο Google News και την σελίδα μας στο Facebook