Δείτε τα θέματα ημερήσιας διάταξης

Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Κατάστημα του Δήμου Πλατανιά στο Γεράνι Κυδωνίας στις 18/12/2017, θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα και ώρα 18.00, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-06-2010) για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΣΤΙΣ 18/12/2017
Θέμα 1ο: Ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος Έργων έτους 2018
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά
Θέμα 2ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού και ετήσιου προγράμματος δράσης 2017
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά
Θέμα 3ο: Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής (τμηματικής ή μη)
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά
Θέμα 4ο: Τακτική επιχορήγηση του ΝΠΔΔ Δήμου Πλατανιά για το έτος 2018
Εισηγητής: κ.Πολυχρόνης Σημαντηράκης, Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Πλατανιά
Θέμα 5ο: Καθορισμός ύψους  αποζημίωσης Προέδρου – Αντιπροέδρου και μελών του Δ.Σ. για
συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού  Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Δήμου Πλατανιά
για τα έτος 2017
Εισηγητής: κ.Πολυχρόνης Σημαντηράκης, Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Πλατανιά
Θέμα 6ο: Σύσταση Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά
Θέμα 7ο: Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών  σύμφωνα με τον ν. 4412/2016,  από τη λήψη της παρούσας απόφασης έτους 2018, για τη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας & Πολιτισμού, της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών - Δ/νσης ΚΕΠ, των Υπηρεσιών υπαγόμενες απευθείας στο Δήμαρχο και τις Επιτελικές υπηρεσίες του Δήμου Πλατανιά 
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά
Θέμα 8ο: Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών σύμφωνα με τον ν. 4412/2016, έτους 2018, για τη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας & Πολιτισμού, της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών - Δ/νσης ΚΕΠ, των Υπηρεσιών υπαγόμενες απευθείας στο Δήμαρχο και τις Επιτελικές υπηρεσίες του Δήμου Πλατανιά 
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά
Θέμα 9ο: Σύσταση επιτροπής παραλαβής έργων κάτω των 5.869,40€ για το έτος 2018
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά
Θέμα 10ο: Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών  σύμφωνα με τον ν. 4412/2016,  από τη λήψη της παρούσας απόφασης έτους 2017 για τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Πλατανιά
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά
Θέμα 11ο:Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών  σύμφωνα με τον ν. 4412/2016,  από τη λήψη της παρούσας απόφασης έτους 2018, για τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πλατανιά
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά
Θέμα 12ο: Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών έτους 2018, σύμφωνα με τον ν. 4412/2016, για τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης του Δήμου Πλατανιά
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά
Θέμα 13ο: Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής ανταλλακτικών -
βεβαίωσης εργασιών συντήρησης και επισκευής οχημάτων - μηχανημάτων και επισκευής οχημάτων - μηχανημάτων έτους 2018
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος ΠλατανιάΘέμα 14ο: Συγκρότηση Επιτροπής Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών Υγρών Καυσίμων, Λιπαντικών Ελαίων και Χημικών Προσθέτων σύμφωνα με τον ν. 4412/2016, έτους 2018, για τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης  του Δήμου Πλατανιά
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά
Θέμα 15ο: Συγκρότηση Επιτροπής  Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών σύμφωνα με τον ν. 4412/2016, έτους 2018, για τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης  του Δήμου Πλατανιά.
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά
Θέμα 16ο: Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 3ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ (β΄ ΦΑΣΗ – 4ο ΥΠΟΕΡΓΟ)»
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά
Θέμα 17ο: Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «Βελτίωση αρδευτικού έργου Βασιλόπουλου, Δ.Ε. Κολυμβαρίου, Δήμου Πλατανιά»
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά
Θέμα 18ο: Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο «Αποκαταστάσεις ζημιών από τη θεομηνία της 11ης Φεβρουαρίου 2017 στις λοιπές τ.κ. Κολυμβαρίου, πλην των Αφράτων, Ροδωπού, Ραβδούχα, Καλυδωνίας και Κολυμβαρίου» 
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά
Θέμα 19ο: Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για το έργο με τίτλο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΜΙΣΙΑΝΩΝ»
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά
Θέμα 20ο: Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών την σύναψη  1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης και του 2ου ΠΚΤΜΝΕ για το έργο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ” 3ο ΥΠΟΕΡΓΟ: “ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ Δ. ΠΛΑΤΑΝΙΑ”
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά
Θέμα 21ο: Έγκριση του 3ου Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών της Κύριας  Σύμβασης  και 2ου Τακτοποιητικού Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου με τίτλο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ” ΥΠΟΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ»
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά
Θέμα 22ο:Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο: «Διευθέτηση απορροών ομβρίων υδάτων Τ.Κ. Αλικιανού» 
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά
Θέμα 23ο: Έγκριση οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή κτιριακών εγκαταστάσεων Δήμου Πλατανιά»
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά
Θέμα 24ο:Έγκριση οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο «Συντήρηση - ανακαίνιση αγροτικών ιατρείων»
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά
Θέμα 25ο: Έγκριση οριστικής παραλαβής του έργου με «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ»
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά
Θέμα 26ο: Επιστροφή χρησιδανεισμένου οχήματος με αρ. κυκλοφορίας ΚΗΥ 4897
Εισηγητής: κ. Κων/νος Μπεμπλιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά
Θέμα 27ο: Εξέταση του υπ’ αριθμ. πρωτ.: 22167/1-12-2017 αιτήματος της εταιρείας «ΜΑΡΑΚΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά
Θέμα 28ο: Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας δημοτικού ακινήτου ευρισκομένου στην Τ.Κ. Φουρνέ Δ.Ε. Μουσούρων Δήμου Πλατανιά
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά
Θέμα 29ο: Συζήτηση και επικύρωση της υπ΄αριθμό 04/09–11-2017 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Πλατανιά , σχετικά με την προσωρινή μεταφορά του Γυμνασίου Κολυμβαρίου, λόγω εργασιών αναβάθμισης των υποδομών του και συστέγασή του με την σχολή του ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ Ταυρωνίτη
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Καλαϊτζάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά
Θέμα 30ο: Έγκριση δαπάνης φιλοξενίας, κατά την εκδήλωση βραβεύσεως  νέων φοιτητριών και φοιτητών που εισήχθηκαν στα ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας το Σχολικό Έτος 2016 - 2017 και ψήφιση σχετικής πίστωσης
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Καλαϊτζάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά
Θέμα 31ο: Έγκριση δαπάνης φιλοξενίας κατά τις εορταστικές ημέρες (Χριστούγεννα -Πρωτοχρονιά και Φώτα) στο Δημαρχείο Πλατανιά  και ψήφιση σχετικής πίστωσης 
Εισηγητής: κ. Νικόλαος Δασκαλάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά
Θέμα 32ο: Δωρεάν  παραχώρηση χώρου στο Πολιτιστικό Κέντρο Μάλεμε για την δημιουργία και λειτουργία Πειραματικής Ερασιτεχνικής Σκηνής στον Δήμο Πλατανιά από το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κρήτης Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ
Εισηγητής: κ. Νικόλαος Δασκαλάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά
Θέμα 33ο: Ονοματοδοσία κεντρικής πλατείας Τ.Κ. Πολεμαρχίου
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά
Θέμα 34ο: Έγκριση μετακίνησης  εκπροσώπου του Δήμου Πλατανιά στην διεθνή έκθεση τουρισμού CMT- Τhe Holiday Exhibition, που θα πραγματοποιηθεί στη Στουτγάρδη στις 13 -21 Ιανουαρίου 2018  και διάθεση της σχετικής πίστωσης (κάλυψη εξόδων μετακίνησης & διαμονής)
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά
Θέμα 35ο: Έγκριση μετακίνησης εκπροσώπων του Δήμου Πλατανιά στη  διεθνής έκθεση τουρισμού ΜΑΤΚΑ ‘’Νordic Travel Fair’’ που θα πραγματοποιηθεί στο Ελσίνκι της Φιλανδίας στις 18 - 21 Ιανουαρίου 2018 και διάθεση της σχετικής πίστωσης (κάλυψη εξόδων μετακίνησης & διαμονής)
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά
Θέμα 36ο: Έγκριση έκτακτης μετακίνησης Δημάρχου στην Αθήνα & ψήφιση πίστωσης
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Καλαϊτζάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά