Το Τμήμα Αλιείας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, ενημερώνει τους επαγγελματίες αλιείς ότι βρίσκεται σε εξέλιξη και παρατείνεται μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 14:00 η υποβολή αιτήσεων για εκσυγχρονισμό των αλιευτικών σκαφών, τα οποία είναι ενεργά.      

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται από τους δυνητικά δικαιούχους μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ).

Εντός 5 εργάσιμων ημερών από την υποβολή της αίτησης στο ΠΣΚΕ οι αιτούντες οφείλουν να καταθέσουν στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΑΛ και Θάλασσας  (Μιχαλακοπούλου 103 Τ.Κ 11527-Αθήνα) πλήρη φάκελο τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή, όπως αναφέρεται στις προσκλήσεις.

Οι αιτήσεις κατατίθενται για τα μέτρα:

  • Μ3.1.8– «Υγεία και Ασφάλεια»  και 4.1.20-«Ενεργειακή απόδοση και μετριασμός της κλιματικής αλλαγής, επενδύσεις επί του σκάφους, έλεγχοι και συστήματα ενεργειακής απόδοσης, διερεύνηση της συμβολής των εναλλακτικών συστημάτων πρόωσης και του σχεδιασμού του κύτους» (ΑΔΑ:6ΔΦΩ4653ΠΓ-ΨΝΑ) και
  • ΜΕΤΡO 3.1.22 «Προστιθέμενη αξία, ποιότητα των προϊόντων και χρήση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων» (ΑΔΑ:7ΜΧΣ4653ΠΓ-ΨΛΛ)
  • Πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού  Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στα τηλέφωνα:2131501184,2131501181,2131501186 και2131501160.