Στις 19 Δεκεμβρίου

Δημόσια κατεπείγουσα συνεδρίαση της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής θα γίνει στις 19-12-2017, ημέρα  Tρίτη και ώρα 8.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων στον πρώτο όροφο του κτιρίου «Μελίνα Μερκούρη» για συζήτηση και λήψη απόφασης στα συνημμένα θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Tα θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο : Εξέταση  ένστασης  της  KARADZHOVA DANIELA

Εισηγητής:Νεκταρία Κασοτάκη

Θέμα 2ο:Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής

Εισηγητής:Νεκταρία Κασοτάκη