Από το αρμόδιο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης εγκρίθηκε η ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ 2017, ΣΑΜ-071) τεσσάρων (4) νέων μελετών  που αφορούν σημαντικές παρεμβάσεις στο ΒΟΑΚ:

«Μελέτες αναβάθμισης Ισόπεδου Κόμβου Ατσιπόπουλου Ν. Ρεθύμνης», προϋπολογισμού 200.000 €.

«Οριστικές Μελέτες Ανισόπεδου Κόμβου  Γερανίου στην θέση Βοθρό του ΒΟΑΚ» προϋπολογισμού 200.000 €.

«Μελέτη Νότιας Παράκαμψης Ρεθύμνου» προϋπολογισμού 200.265,89 €.

«Μελέτη Αναβάθμισης Ανισόπεδου Κόμβου του ΒΟΑΚ στο τμήμα της Παράκαμψης Ηρακλείου» προϋπολογισμού 1.000.000 €.

Ολοκληρώθηκε η υπογραφή συμβάσεων σύνδεσης με το δίκτυο ισχύος 960 kW μεταξύ του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και τον  Ο.Α.Κ. Α.Ε. (ως αυτοπαραγωγού) για ενεργειακό συμψηφισμό.

Ειδικότερα υπεγράφησαν επτά συμβάσεις για να εγκατασταθούν σε κτίρια ιδιοκτησίας του Ο.Α.Κ. Α.Ε. φωτοβολταϊκoί σταθμοί και υποδομές ενεργειακού συμψηφισμού και συγκεκριμένα:

Μυλωνιανά Βαρυπέτρου φωτοβολταϊκός σταθμός ισχύος 260 kW
Γεράνι Κυδωνίας φωτοβολταϊκός σταθμός ισχύος 130 kW
Αρμένους Αποκορώνου  φωτοβολταϊκός σταθμός ισχύος 20 kW
Μεγάλα Χωράφια Αποκορώνου φωτοβολταϊκός σταθμός ισχύος 130 kW
Βρύσσες  Αποκορώνου φωτοβολταϊκός σταθμός ισχύος 20 kW
Δράμια Αποκορώνου φωτοβολταϊκός σταθμός ισχύος 100 kW
Αγριανά Χερσονήσου (Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού Αποσελέμη) φωτοβολταϊκός σταθμός ισχύος 300 kW