Σήμερα στις 19:00

Σήμερα Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου  2017 και ώρα 19.00 μ.μ., θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Ιεράπετρας, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, με τα παρακάτω θέματα:

Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2017 και έγκριση εκτέλεσης προμηθειών και εργασιών (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη)

Ανατροπή ψήφισης πιστώσεων (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη)

Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών έτους 2017 (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη)

5η Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α. Ιεράπετρας έτους 2017 (Εισηγητής: Εμμανουήλ Γεωργαλάκης)

4η Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2017 του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ιεράπετρας» (Εισηγητής: Αντώνιος Πετράς)

Τροποποίηση σύμβασης της από 31/3/2014 πρόσθετης πράξης εκχώρησης δανείων υπέρ της ΕΤΕΠ (σχετική η με αρ.48/2014 απόφαση Δ.Σ.)  (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη)

Ρύθμιση βεβαιωμένων οφειλών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν.4483/2017 (ΦΕΚ 107/31-07.2017 τεύχος Α’) (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη)

Έγκριση προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α Ιεράπετρας» (Εισηγητής:  Εμμανουήλ  Γεωργαλάκης)

Έγκριση προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ιεράπετρας  (Εισηγητής: Αντώνιος Πετράς)

Έγκριση προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. «Περιβάλλον Δήμου Ιεράπετρας»  (Εισηγητής: Μιχαήλ  Σπυριδάκης)

Τροποποίηση της με αρ. 207/2014 απόφασης Δ.Σ., που αφορά στον ορισμό Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Περιβάλλον Δήμου Ιεράπετρας»  (Εισηγητής: Μιχαήλ  Σπυριδάκης)

Τροποποίηση της με αρ.261/2014 απόφασης Δ.Σ. που αφορά στη συγκρότηση της Επιτροπής Υπερκαταναλώσεων και Διαρροών Ύδρευσης (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

Χορήγηση παράτασης χρόνου εκπόνησης της μελέτης «Μελέτη δικτύων αποχέτευσης και εγκατάστασης καθαρισμού λυμάτων Δήμου Μακρύ Γιαλού» (Εισηγητής: Εμμανουήλ Λουτσέτης)

Έγκριση 1ου ΑΠΕ της συνεχιζόμενης Πράξης «Κατασκευή δεξαμενών άρδευσης Τ.Κ. Μύθων, Μεταξοχωρίου, Χριστού Δήμου Ιεράπετρας» με Κωδ. ΟΠΣΑΑ: 949878  (Εισηγητής: Εμμανουήλ Λουτσέτης)

Έγκριση Μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση δημοτικού κτιρίου στην Τ.Κ. Μαλών» (Εισηγητής: Εμμανουήλ Λουτσέτης)

 Λύση της σύμβασης της «Πολεοδομικής Μελέτης των οικισμών Αχλιά-Αγ. Παντελεήμονας-Αγ. Φωτιά» (Εισηγητής: Εμμανουήλ Λουτσέτης)

Έγκριση καταστατικού της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία «Σύνδεσμος Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης  (ΣΕΔΗΚ)» (Εισηγητής: Αργύριος Πανταζής)

Ένταξη δημοτικών βοσκοτόπων στα Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης της Περιφέρειας Κρήτης  (Εισηγητής: Αργύριος Πανταζής)

Έγκριση μετάβασης Δημάρχου στην Αθήνα (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)