Συμπληρωματική Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης νηπιαγωγού του Αγγλόφωνου τμημάτος στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου Κρήτης (ΣΕΠ) για το σχολικό έτος 2017-2018.

Από τη Δ/νση Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Τμήμα Γ΄, Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, εκδόθηκε η αριθμ. πρωτ. 227951/Η2/27-12-2017 (ΑΔΑ:ΨΗΔ44653ΠΣ-769) Συμπληρωματική Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης νηπιαγωγού του Αγγλόφωνου τμημάτος στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου Κρήτης (ΣΕΠ) για το σχολικό έτος 2017-2018.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν τη σχετική αίτηση καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά από 28 Δεκεμβρίου 2017 μέχρι και 08 Ιανουαρίου 2018 στα γραφεία της Περιφερειακής Δ/νσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Κρήτης, Λ. Κνωσού 6, 1ος όροφος στο Ηράκλειο.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τα γραφεία της Περιφερειακής Δ/νσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Κρήτης στα τηλέφωνο 2810302442 & 2810302440.

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης, καθώς και έντυπα αίτησης υπεύθυνης δήλωσης, έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας & Δ/θμιας  Εκπ/σης Κρήτης (http://www.pdekritis.gr/2017/12/27/16964/).