Έναρξη ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+, για την καινοτομία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων, ξεκινάει την τρέχουσα χρονιά την υλοποίηση του  ευρωπαϊκού προγράμματος “ASK4JOB” (Adult Skills for Job Oriented Breakthrough) με κωδικό 2017-1-ΙΤ02-ΚΑ204-036755.  Το πρόγραμμα εντάσσεται στις δράσεις συνεργασίας για την καινοτομία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών, του προγράμματος Erasmus+. Συντονίστρια χώρα είναι η Ιταλία και εταίροι είναι εκπαιδευτικοί  οργανισμοί και πανεπιστήμια από την Ισπανία, Τουρκία, Σουηδία, Λιθουανία, Πολωνία, Βουλγαρία και Βέλγιο.

Το πρόγραμμα θα έχει τριετή διάρκεια. Οι εργασίες του προγράμματος, ξεκίνησαν με την εναρκτήρια συνάντηση  όλων των εταίρων  που πραγματοποιήθηκε στη Ρώμη. Αντικείμενο του προγράμματος είναι η αναβάθμιση των ψηφιακών ικανοτήτων των μακροχρόνια ανέργων, αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ώστε να αποκτήσουν τις ψηφιακές ικανότητες που απαιτούνται για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας, αλλά και την ισότιμη συμμετοχή τους στην κοινωνική και πολιτική ζωή. 

Για το σκοπό αυτό θα σχεδιαστεί ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και  θα αναπτυχθεί το αντίστοιχο εκπαιδευτικό υλικό. Το πρόγραμμα θα συνδυάζει την  εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση με την δια ζώσης παρακολούθηση.  Επιπλέον θα παρέχει τη δυνατότητα διάγνωσης του επιπέδου των ψηφιακών δεξιοτήτων των εκπαιδευόμενων  και εξατομίκευσης της εκπαιδευτικής τους πορείας.

Αφού ολοκληρωθεί η σχεδίαση του εκπαιδευτικού προγράμματος θα πραγματοποιηθεί κατά το σχολικό έτος 2019-2020 η πιλοτική εφαρμογή του σε όλες της χώρες του προγράμματος. Στην Ελλάδα η πιλοτική εφαρμογή θα υλοποιηθεί στα Χανιά από τη Διεύθυνση Β/θμιας Εκπαίδευσης Χανίων.