Αναλυτικότερα, ο Όμιλος της Εθνικής εμφάνισε καθαρά κέρδη το α’ εξάμηνο του 2011 ύψους 29 εκατ. ευρώ, εξαιρουμένης της ζημίας (1,339 δισ. ευρώ, μετά φόρων) από την ανταλλαγή των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, έναντι κερδών 146 εκατ. ευρώ κατά το α’ εξάμηνο του 2010, λόγω των συνεχιζόμενων υψηλών προβλέψεων έναντι επισφαλειών, οι οποίες ανήλθαν σε 822 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 27% έναντι του α’ εξαμήνου του 2010 αλλά και του εξαιρετικά δυσμενούς οικονομικού κλίματος στην Ελλάδα.

Το κόστος από τη συμμετοχή στο PSI διαμορφώνεται στα 1,64 δισ. ευρώ. Η λογιστική αξία του χαρτοφυλακίου ομολόγων της τράπεζας απομειούται κατά 18%, ενώ η επίπτωση στην κεφαλαιακή επάρκεια (Core Tier I) διαμορφώνεται στις 203 μονάδες βάσης.

Η τράπεζα θωράκισε τον ισολογισμό της με προβλέψεις ύψους 822 εκατ. ευρώ (+27% σε σχέση με το α’ εξάμηνο του 2010), ενώ η κάλυψη των δανείων σε καθυστέρηση (+90 ημέρες) ανέρχεται στο 58%, η υψηλότερη του κλάδου.