Με αφορμή επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Ηρακλείου Μανώλη Συντυχάκη

Απάντηση στο Υπουργείο Εσωτερικών απέστειλε ο Αντιπεριφερειάρχης Ευριπίδης Κουκιαδάκης με αφορμή την ερώτηση του βουλευτή Ηρακλείου του ΚΚΕ Μανώλη Συντυχάκη με θέμα «Ανάγκη Καθαρισμού & Αντιπλημμυρικών Έργων στον Ποταμό Γιόφυρο & στα Ρέματα της Περιοχής Ξηροπόταμου – Αη Γιάννη Χωστού – Μαλάδων – Φοινικιάς».

Στην απάντηση του κ. Κουκιαδάκη αναφέρεται:

"Απαντώντας στο υπό χρον. 23-01-2018 κατεπείγον έγγραφό σας, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

1. Με το υπ. αρ. πρ. 5216/8-6-2016 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Αποκέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μας δόθηκαν οι παρακάτω διευκρινήσεις στα ερωτήματα που υπέβαλε η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της Π.Ε. Ηρακλείου.

«Το άρθρο 209 του Ν. 3852/2010 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του Ν. 4071/2012 η αρμοδιότητα καθαρισμού και αστυνόμευσης ρεμάτων δόθηκε στους ορεινούς Δήμους η οποία ασκείται είτε αυτοτελώς (εάν έχει επαρκώς στελεχωμένη Τεχνική Υπηρεσία), είτε σε συνεργασία με την οικεία Περιφέρεια (στην περίπτωση που δεν είναι επαρκώς στελεχωμένη η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου).

Ως ορεινοί Δήμοι κατ’ άρθρο 209 του παραπάνω νόμου θεωρούνται οι δήμοι στους οποίους περιλαμβάνονται ως δημοτικές ή τοπικές κοινότητες οι Ο.Τ.Α. που αναφέρονται στην οδηγία 85/148/ΕΟΚ. Στην προηγούμενη οδηγία ως ορεινοί Δήμοι αναφέρονται όλοι οι Δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.

Το ίδιο παραπάνω έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με την αρμοδιότητα για τα αντιπλημμυρικά έργα αναφέρει το αυτονόητο. «Στην παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν. 4258/2010 προβλέπεται ότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος, το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση ή Περιφέρεια δια των υπηρεσιών τους μπορούν να μελετούν, να εκτελούν και να αναθέτουν έργα διευθέτησης / αντιπλημμυρικής προστασίας των εργασιών συντήρησης σε υδατορέματα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Άρα και η αρμοδιότητα της μελέτης, εκτέλεσης και ανάθεσης των εν λόγω έργων ασκείται ως συντρέχουσα αρμοδιότητα από τους προαναφερόμενους φορείς».

Παρά ταύτα, ως Περιφέρεια:

Το Έτος 2016: Μετά από ανοικτό διεθνή διαγωνισμό της 8-6-2015 για την παροχή υπηρεσιών των εργασιών: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΕΗ (ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΠΟΤΑΜΩΝ), αρχικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 1.000.000 € (μαζί με το ΦΠΑ) , οι εργασίες κατακυρώθηκαν στην εταιρεία « ERGO Καλουδάκης Α.Ε.» με έκπτωση 60%.

Η σύμβαση ποσού 325.203,26 € υπεγράφη στις 17-12-2015.

Έγιναν  καθαρισμοί κυρίως στους ποταμούς Γιόφυρο, Ξηροπόταμο, Καρτερό και Γαζανό σε μεγάλα τμήματα, όπου ήταν δυνατή η πρόσβαση και ανάλογα με  το οικονομικό αντικείμενο.

Ενώ η υπηρεσία της Π.Ε με δικά της μέσα πραγματοποίησε επίσης κατά τόπους περιορισμένους καθαρισμούς, ανάλογα με τις δυνατότητές της.

Το 2017 δεν μπορέσαμε γιατί δεν είχαμε τους αναγκαίους πόρους, αλλά ούτε και τη δυνατότητα, λόγω της αλλαγής του θεσμικού πλαισίου να αναθέσουμε εργασίες καθαρισμού των υδατορεμάτων, έτσι, κάναμε ότι μπορούσαμε με τα ελάχιστα μηχανήματα που είχαμε στη διάθεσή μας. Πρέπει όμως να γίνει φανερό ότι στα υδατορέματα τα οποία διέρχονται από οικισμούς ή τα σχέδια πόλεως (Γιόφυρος, Καρτερός, Γαζανός, Ξεροπόταμος κλπ) υπάρχουν ιδιωτικές και δημόσιες ή δημοτικές υποδομές που αποτελούν την κύρια αιτία των πλημμυρικών φαινομένων, στα οποία είναι φανερό ότι αδυνατούμε να παρέμβουμε.

Για το Έτος 2018:

Έχουν συνταχθεί τεχνικά δελτία για να πραγματοποιηθούν οι παρακάτω εργασίες:

«ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΡΕΜΑΤΑ ΤΗΣ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – ΠΟΤΑΜΟΣ ΓΙΟΦΥΡΟΣ», προϋπ/σμού μελέτης 248.000 € (με ΦΠΑ)

«ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΡΕΜΑΤΑ ΤΗΣ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – ΡΕΜΑΤΑ ΞΕΡΟΠΟΤΑΜΟΣ - ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ», προϋπ/σμού μελέτης 248.000 € (με ΦΠΑ)

«ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΡΕΜΑΤΑ ΤΗΣ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – ΠΟΤΑΜΟΣ ΓΑΖΑΝΟΣ», προϋπ/σμού μελέτης 248.000 € (με ΦΠΑ)

«ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΡΕΜΑΤΑ ΤΗΣ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – ΠΟΤΑΜΟΣ ΚΑΡΤΕΡΟΣ», προϋπ/σμού μελέτης 248.000 € (με ΦΠΑ)

«ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΡΕΜΑΤΑ ΤΗΣ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΡΑΚΟΥΛΙΑΡΗ», προϋπ/σμού μελέτης 248.000 € (με ΦΠΑ)

«ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΡΕΜΑΤΑ ΤΗΣ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ», προϋπ/σμού μελέτης 248.000 € (με ΦΠΑ)

Προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τις ασάφειες του θεσμικού πλαισίου, απέστειλα στους Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου την υπό χρονολογία 29.12.2017 επιστολή μου, αντίγραφο της οποίας σας επισυνάπτω.

Κατά της 2594/12-07-2016 αποφάσεως του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, με την οποία «ανέθεσε» στην Π.Ε. Ηρακλείου, χωρίς εξουσιοδότηση από το νόμο και κυρίως χωρίς χρηματοδότηση και εκτέλεση έργων διευθέτησης και αντιπλημμυρικής προστασίας καθώς και των εργασιών συντήρησης στα υδατορέματα, ασκήσαμε ενώπιον του ΣτΕ την υπό χρον. 24-10-2016 αίτηση ακυρώσεως, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτουμε. 

Στην παραπάνω επιστολή μου προς τους Δημάρχους της Π.Ε. Ηρακλείου ανέφερα επί λέξει:

“Η αστυνόμευση και κατ’ επέκταση ο καθαρισμός των υδατορεμάτων ρυθμίζεται με το άρθρο 209 παρ. 2θ του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιημένο με το άρθρο 4 του Ν. 4071/2012 ισχύει, «ασκείται» από τους Δήμους.

Οι πολίτες προφανώς δεν φέρουν ευθύνη για την πολυνομία, τις σκόπιμες ασάφειες του νόμου και αδιαφορούν για το ποιός είναι αρμόδιος, αλλά δικαίως αγωνιούν διαχρονικά και περισσότερο σήμερα μετά τα δραματικά γεγονότα της Αττικής, για τους κινδύνους που δημιουργούνται. Συνεπώς, όλοι έχουμε χρέος χωρίς δογματισμούς, υπεκφυγές και νομικισμούς, να συνεννοηθούμε κατ’ αρχήν μεταξύ μας, να συνεργασθούμε και να ρυθμίσουμε τα του οίκου μας, ώστε να γνωρίζουμε όλοι τι οφείλει να κάνει κάθε οργανισμός, αλλά και οι πολίτες να γνωρίζουν που να απευθυνθούν για το πρόβλημά τους.

Τέλος, πρέπει να γίνει κατανοητό, για να αρθούν παρεξηγήσεις, ότι, αν είχαν κατανοηθεί από τους αποδέκτες τους οι διαχρονικές επισημάνσεις μας -προφορικές αρχικά και έγγραφες στη συνέχεια- για τις ευθύνες καθενός, δεν θα «έδειχναν» με τόση χαλαρότητα την περιφέρεια ως αρμόδια για την αντιπλημμυρική θωράκιση των πόλεων ή και εγκαταστάσεών τους ακόμη, οι οποίες έχουν ανεγερθεί νομίμως ή παρανόμως σε υδατορέματα.

Στην τελευταία συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, στην οποία συμμετείχε και η συντονίστρια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, διαπιστώσαμε για άλλη μια φορά ότι

Α)  οι Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού πρέπει να απαιτήσουμε από το κεντρικό κράτος:

Να εγκαταλείψει τη λογική του Ποντίου Πιλάτου

Να πάψει να δείχνει την αυτοδιοίκηση συνολικά ως υπεύθυνη για τα τραγικά γεγονότα της Μάντρας.

Να σχεδιάσει και να υλοποιήσει τα αντιπλημμυρικά έργα μεγάλης κλίμακος απαιτούνται (φράγματα κυρίως, άρση επικίνδυνων εγκαταστάσεων και κατασκευών κλπ.) για την αντιπλημμυρική θωράκιση ευαίσθητων περιοχών.

Να αποδώσει στους Ο.Τ.Α. τους αναγκαίους και θεσμοθετημένους πόρους που απαιτούνται για την αστυνόμευση και τον καθαρισμό των υδατορεμάτων.

Β)    Οι O.T.A. πρώτου και δεύτερου βαθμού πρέπει να συντονιστούμε και να συνεργαστούμε για την αποσαφήνιση του ασαφούς θεσμικού πλαισίου, ώστε να αναλάβει καθένας από τους φορείς της Αυτοδιοίκησης τις ευθύνες που του αναλογούν.”

Είμαι στη διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη πληροφορία.

Με εκτίμηση,

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΚΟΥΚΙΑΔΑΚΗΣ                                               

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ"