Με την πρόταση του Περιφερειάρχη Κρήτης κ. Σταύρου Αρναουτάκη να αποφασίσει το Περιφερειακό Συμβούλιο ώστε να γίνει η Γαύδος Πράσινο Νησί, άνοιξε η πρώτη συνεδρίαση εκτός Ηρακλείου, του Π. Συμβουλίου που διεξάγεται στο Κολυμπάρι Χανίων, στους χώρους της Ορθόδοξης Ακαδημίας Κρήτης.

Το θέμα που θα κυριαρχήσει είναι η έγκριση των τεχνικών έργων της Περιφέρειας από διάφορες πηγές χρηματοδότησης (Κ.Α.Π, ίδια έσοδα, Ο.Σ.Κ, Τ.Ε.Ο. κλπ), ενώ στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται τα εξής θέματα:

-Τροποποίηση της αριθμ. 34/2011 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου, ως προς το 2ο μέρος που αφορά στον ορισμό υπολόγων διαχειριστών υπηρεσιών της Περιφέρειας Κρήτης για τα έργα της ΣΑΝΑ.

- Αποτελέσματα Εκτέλεσης Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Κρήτης Α΄ εξαμήνου 2011, σύμφωνα με την αριθ. 267/2011 συνημμένη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

- Ψήφιση 3ης Τροποποίησης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Κρήτης και των Περιφερειακών Ενοτήτων: Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Χανίων, οικονομικού έτους 2011, σύμφωνα με τις αριθ. 285/2011 και 11/2011 συνημμένες αποφάσεις Οικονομικής και Εκτελεστικής Επιτροπής αντίστοιχα.

- Αποδοχή δωρεάν παραχώρησης για 20 χρόνια Πίστας για εξετάσεις υποψηφίων οδηγών από την εταιρεία «ΤΡΟΧΟΣ ΑΕ» προς την Π.Ε. Χανίων, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 15401/26-07-2011 έγγραφο της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών ΠΕ Χανίων.

- Εγκριση 2ης τροποποίησης της από 21-04-2010 αρχικά υπογραφείσας (όπως τροποποιήθηκε την 27-12-2010) Προγραμματικής Σύμβασης (Π.Σ.), μεταξύ της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χανίων (Ν.Α.Χ.) και του Οργανισμού Ανάπτυξης Δυτικής Κρήτης (Ο.Α.ΔΥ.Κ.) για την εκπόνηση μελετών για την αδειοδότηση του έργου με τίτλο: «Πενταώροφο με δύο υπόγεια κτήριο Υπηρεσιών Ν.Α. Χανίων, σύμφωνα με το αρ. πρωτ.: 15868/01-08-2011 συνημμένο έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού ΠΕ Χανίων.

- Εγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και του Οργανισμού Ανάπτυξης Δυτικής Κρήτης (Ο.Α.ΔΥ.Κ.) για τη συμπλήρωση - επικαιροποίηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Λιμνοδεξαμενή Ομαλού και Σύνοδα  Έργα».