Πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας του Διευθύνοντος Συμβούλου Φώτη Καζάση με την Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε. Τμήματος Δυτικής Κρήτης για τα εξής θέματα που διαχειρίζεται ο Ο.Α.Κ. Α.Ε

Πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας του Διευθύνοντος Συμβούλου Φώτη Καζάση με την Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε. Τμήματος Δυτικής Κρήτης για τα εξής θέματα που διαχειρίζεται ο Ο.Α.Κ. Α.Ε. :

1. Ενεργειακά θέματα με έμφαση στις συμβάσεις ενεργειακού συμψηφισμού οι οποίες υπεγράφησαν μεταξύ του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και του  Ο.Α.Κ. Α.Ε. (ως αυτοπαραγωγού) για να εγκατασταθούν σε κτίρια (αντλιοστάσια κτλ) ιδιοκτησίας του Οργανισμού φωτο-βολταϊκoί σταθμοί και υποδομές ενεργειακού συμψηφισμού.

2. Υδραυλικά έργα και μελέτες που εκπονεί ή/και διαχειρίζεται ο Οργανισμός με έμφα-ση στο Φράγμα Βαλσαμιώτη.

3. Συγκοινωνιακά έργα και μελέτες με έμφαση στον σχεδιασμό του Υπουργείου Υποδο-μών και Μεταφορών και του Ο.Α.Κ. Α.Ε. για την προκήρυξη και υλοποίησης του δια-γωνισμού για τον Β.Ο.Α.Κ. (Καστέλι-Σητεία).

4. Πρόγραμμα Leader-Clld, με έμφαση τις διαδικασίες προετοιμασίας για τις σχετικές προκηρύξεις.