Ενημέρωση από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας Κοιν. Μέριμνας της ΠΕΡ

Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης  λειτουργώντας πάντα με μοναδικό γνώμονα την πρόληψη, προάσπιση και προαγωγή της Δημόσιας Υγείας και ενόψει των εορταστικών εκδηλώσεων, που θα πραγματοποιηθούν στην πόλη του Ρεθύμνου, οφείλει να ενημερώσει τόσο το καταναλω-τικό κοινό, όσο και τους επιχειρηματίες ότι:

1. Βάσει της ισχύουσας υγειονομικής νομοθεσίας η παρασκευή και προσφορά εδε-σμάτων και ποτών γίνεται:

  • Από νομίμως αδειοδοτημένα  και επομένως ελεγχόμενα καταστήματα υ-γειονομικού ενδιαφέροντος,
  • Εντός των στεγασμένων και ειδικά εξοπλισμένων χώρων τους (παρα-σκευαστήρια κλτ),
  • Από προσωπικό που φέρει ατομικό πιστοποιητικό υγείας σε ισχύ και φρο-ντίζει για την ατομική του καθαριότητα, για τον υγιεινό χειρισμό τροφίμων και την καθαριότητα του χρησιμοποιημένου εξοπλισμού (σκεύη, συσκευές κτλ).

2. Απαγορεύεται η λειτουργία υπαίθριων ψησταριών, αλλά και ψησταριών σε εξω-τερικούς χώρους καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. Η Διεύθυνση Δημό-σιας Υγείας, θέλει να εφιστήσει την προσοχή των καταναλωτών σημειώνοντας τους κινδύνους, που εγκυμονούν από τα προϊόντα, τα οποία προσφέρονται από μη αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις, για τα οποία κανένας δεν γνωρίζει από πού προ-έρχονται και κάτω από ποιες προϋποθέσεις αυτά παρασκευάζονται. Επίσης, ο-ποιοσδήποτε χειρισμός τροφίμων σε εξωτερικό χώρο απαγορεύεται.

Συμπερασματικά, η διαδικασία πώλησης προϊόντων από υπαίθριες ψησταριές είναι παράνομη και μπορεί να προκαλέσει άμεσο πρόβλημα Δημόσιας Υγείας. Για το λόγο αυτό συνιστούμε στους καταναλωτές, που θα βρεθούν στο Ρέθυμνο να αποφεύγουν την κατα-νάλωση των τροφίμων, που παρασκευάζονται από υπαίθριες ψησταριές καθώς και από ψησταριές σε αύλειο χώρο καταστημάτων, αλλά να προτιμήσουν τα νομίμως λειτουργού-ντα καταστήματα μαζικής εστίασης, που προσφέρουν στον καταναλωτή ασφαλή προϊό-ντα, αφού η παρασκευή τροφίμων γίνεται εντός αυτών.