Στις 17:55 με 43 θέματα στην ημερήσια του διάταξη

Συνεδριάζει στο Δημοτικό Κατάστημα Ηρακλείου (αίθ. Ελευθ. Βενιζέλου) την Δευτέρα  26 Φεβρουαρίου 2018  και ώρα 17:55  το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου με 34 θέματα στην ημερήσια του διάταξη. 

Αναλυτικότερα:

Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου για το Δ’ τρίμηνο του 2017 (απόφαση 86/2018 Οικονομικής Επιτροπής).

Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2018 – ενίσχυση κωδικού (απόφαση 154/2018 Οικονομικής Επιτροπής).

Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την αποπληρωμή του έργου  «Διαμόρφωση τμημάτων των οδών Μπαντουβά και Ιερωνυμάκη  (απόφαση 166/2018 Οικονομικής Επιτροπής).

Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εκπόνηση μελέτης σχεδίου marketing για την πόλη του Ηρακλείου (απόφαση 167/2018 Οικονομικής Επιτροπής).

 Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 για την πληρωμή τόκων υπερημερίας του έργου «Ανάπλαση κεντρικής πλατείας

Αναλήψεως και δικτύου πεζοδρόμων»   (απόφαση 168/2018 Οικονομικής Επιτροπής).

Τροποποίηση του  τεχνικού προγράμματος και του προϋπολογισμού δαπανών έτους 2018, με την ένταξη νέου κωδικού αριθμού με τίτλο δαπάνης «Μελέτη οριοθέτησης ρεμάτων στην περιοχή “ΓΟΥΡΝΕΣ”  Δήμου Ηρακλείου»  (απόφαση 170/2018 Οικονομικής Επιτροπής).

Αναμόρφωση προϋπολογισμού για τις ανάγκες του Τμήματος Πληροφορικής (απόφαση 171/2018 Οικονομικής Επιτροπής).

Αναμόρφωση προϋπολογισμού του έτους 2018 για την ενίσχυση του Κ.Α. 10-7135.018 «Προμήθεια και εγκατάσταση μονάδας ελέγχου αντλιών του Δημοτικού Πρατηρίου καυσίμων» (απόφαση 232/2018 Οικονομικής Επιτροπής).

Ανάκληση της 34/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου – Ανάκληση της 59/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής (απόφαση 169/2018 Οικονομικής Επιτροπής).

Διακανονισμός οφειλών δημοτών.

Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.

Αντικατάσταση του δημοτικού συμβούλου κ. Σαλούστρου Εμμανουήλ από μέλος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Η.

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για το μέτρο θέσπισης ειδικού τιμολογίου για καταναλωτές που αδυνατούν να πληρώσουν τις υπηρεσίες ύδρευσης.

Έγκριση εκτέλεσης  του έργου «Συντήρηση – επισκευή δημοτικών θεάτρων».

Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση και διαμόρφωση κτιρίου σε πολυδύναμο κέντρο επιμόρφωσης και δημιουργικής έκφρασης» της Πράξης «Πολυδύναμο κέντρο επιμόρφωσης και δημιουργικής έκφρασης ΑμεΑ(ΚΔΑΠ/ΜΕΑ)» με κωδικό ΟΠΣ 5007313, που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014 – 2020».

Απόρριψη της αίτησης Αναγνώρισης Αποζημίωσης της Κ/ξιας «ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ Ι. ΛΕΩΝΙΔΑΣ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ Λ. ΙΩΑΝΝΗΣ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ Λ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ».

Αίτημα παράτασης σχετικά με την παροχή υπηρεσίας προετοιμασίας φακέλου για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης του Δήμου Ηρακλείου.

Υπαγωγή στον Ν. 4495/2017 (ΦΕΚ 167Α/3-11-2017) του κτιριακού συγκροτήματος της πρώην στρατιωτικής εγκατάστασης 880 στη θέση Νέα Αλικαρνασσό και συμπλήρωση της 751/2014 Α.Δ.Σ. ως προς την ανάθεση σε μηχανικό για την υπαγωγή αυθαίρετων κτισμάτων – πολ. παραβάσεων στον Ν. 4178/2013.

Έγκριση παράτασης ισχύος της αριθμ. πρωτ. 155.906/19-2-2017 σύμβασης.

Εξουσιοδότηση Δημάρχου ή  Αντιδημάρχου περί αποδοχής και υπογραφής παράτασης του συμβατικού χρόνου της Σύμβασης σύστασης ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού του (escrow account) στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου για την εκπόνηση ΣΒΑΚ.

Έγκριση της Στρατηγικής ΟΧΕ περιοχών φυσικού κάλους UNESCO και της υποβολής της στο πλαίσιο της υπ’ αριθμό 4.742/05-10-2017 πρόσκλησης της Περιφέρειας Κρήτης καθώς και ορισμός του Συντονιστή Εταίρου.

Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής και παρακολούθησης της σύμβασης παροχής συγκοινωνιακού έργου με την «ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Ε.»

Έγκριση πρόσθετης εργοταξιακής σήμανσης για βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών εντός της παλιάς πόλης Ηρακλείου.

Έγκριση ασφάλισης του πίνακα του Δομίνικου Θεοτοκόπουλου «Η Βάπτιση του Χριστού».

Οικονομικός απολογισμός έτους 2017 του Δημοτικού Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής – Φροντίδας και Μαζικής Άθλησης Ηρακλείου και καθορισμός εξόδων παράστασης Προέδρου και Αντιπροέδρου του Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α. Ηρακλείου για το έτος 2018.

Έγκριση της τελετής απονομής βραβείου «Ν. Καζαντζάκης» και των δαπανών της, έτους 2018, που αφορά στον πρώτο κύκλο «Γράμματα».

Διοργάνωση της παρέλασης της 25ης Μαρτίου 2018 από τη Δημοτική Ενότητα Νέας Αλικαρνασσού.

Παραχώρηση χρήσης από μισθωτή δημοτικού ακινήτου (Κατάστημα Θ-10 Δημοτικής Λαχαναγοράς) σε εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 11 του Π,Δ.34/95.

Έγκριση κατανομής της κρατικής επιχορήγησης που αφορά στην κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηρακλείου (Α’ Δόση 2018).

Έγκριση υπηρεσίας «Εξειδίκευση προγράμματος τουριστικού   Μάρκετινγκ για την πόλη του Ηρακλείου και ανάπτυξη της θεματικής ενότητας του γαστρονομικού προορισμού» και έγκριση διάθεσης πίστωσης.

Έγκριση διάθεσης πίστωσης συνεχιζόμενων συμβάσεων του Τμήματος Δήμου Ηρακλείου.

Συμμετοχή του Δήμου Ηρακλείου στη Διεθνή Έκθεση  Τουρισμού «Μ.Ι.Ι.Τ. 13-15/3/2018» στη Μόσχα Ρωσίας σε συνεργασία με τον Ε.Ο.Τ.

Έγκριση μετάβασης του εντεταλμένου συμβούλου του Δήμου Ηρακλείου σε θέματα Τουρισμού κ. Garancini Gian Andrea  Paolo, στη Μόσχα Ρωσίας.

Έγκριση σχεδίου Συμφωνίας Συνεργασίας στο πλαίσιο της αδελφοποίησης μεταξύ του Δήμου Ηρακλείου και του Δήμου Νίζνι  Νόβγκοροντ της Ρωσικής Ομοσπονδίας.