Δείτε αναλυτικές πληροφορίες από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους παραγωγούς, που επιθυμούν να λάβουν άδεια νέας φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου ότι τα δικαιολογητικά και οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, μέσω των ψηφιακών υ-πηρεσιών της ιστοσελίδας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στην εφαρμογή Αίτηση Αδειών Φύτευσης Οινοποιήσιμων Ποικιλιών Αμπέλου μέχρι τις 27 Μαρτίου 2018. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν στην εκμετάλλευσή τους, τουλάχιστον 1 στρέμμα γης προς φύτευση. Η αίτηση είναι αποδεκτή όταν σ’ αυτή επισυνά-πτονται ηλεκτρονικά όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την ικανοποίηση των κριτηρίων επιλεξιµότητας. Οι λεπτομέρειες για τις διατάξεις εφαρμογής των κριτηρί-ων επιλεξιμότητας και προτεραιότητας των ενδιαφερομένων δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 600/Β/24.2.2017 

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνηση μπορείτε να απευθυνθείτε στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής στο τηλ; 2831343805/ 2831343801.