Καλείτε το κοινό να προσέλθει σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής Δήμου Κισσάμου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 70 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» καλείτε το κοινό να προσέλθει σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής Δήμου Κισσάμου, στο Δημαρχείο Κισσάμου, στις 08-03-2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00  για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

  • Συζήτηση – απολογισμός από την συμμετοχή του Δήμου Κισσάμου τον Φεβρουάριο στην έκθεση panorama world festival 2018 στην Σουηδία.
  • Συμμετοχή Δήμου Κισσάμου σε τουριστικές εκθέσεις κατά το έτος 2018 – προτάσεις μελών.
  • Συζήτηση σχετικά με την οργάνωση και την διεξαγωγή του πρώτου ‘’Σχολείου τουρισμού 2018’’ στον Δήμο Κισσάμου.
  • Λειτουργία πληροφοριακού περιπτέρου κατά την θερινή σεζόν σε συνεργασία με φορείς.
  • Προτάσεις μελών σχετικά με επιπλέον δράσεις εντός έτους 2018 που δεν έχουν συμπεριληφθεί στο ετήσιο πρόγραμμα έτους 2018.