Τους Αγίους Τόπους και το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων επισκέφθηκαν 90 προσκυνητές απο την Κίσαμο με επικεφαλής τον Μητροπολίτη Κισάμου και Σελίνου.

Ειδικά για την επίσκεψη στο Πατριαρχείο και την συνάντηση με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο Γ\’, σε ανακοίνωση της Αρχιγραμματείας του Πατριαρχείου αναφέρονται τα εξής :

\”Την Παρασκευήν, 13ην /26ην Αυγούστου 2011, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κισάμου και Σελίνου της Εκκλησίας της Κρήτης κ. Αμφιλόχιος, συνοδευόμενος υπό ομάδος ενενήκοντα (90) προσκυνητών εκ μελών της θεσώστου αυτού Μητροπόλεως, ευρισκόμενος εις προσκυνηματικήν εκδρομήν εις τους Αγίους Τόπους επεσκέφθη το Πατριαρχείον.

\"\"

Τον Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Κισάμου και τους προσκυνητάς αυτού εδέχθη ενθέρμως η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων, λέγων εις αυτούς ότι αξιώνει αυτούς ο Θεός να γίνωνται επισκέπται και θεωροί των Αγίων Τόπων και οδοιπόροι επ’ αυτών των τόπων, εις τους οποίους ηυδόκησε να εμφανισθή σωματικώς ο Θεάνθρωπος Κύριος ημών Ιησούς Χριστός.

“Δια της οδοιπορίας και θεωρίας ταύτης”, είπεν ο Μακαριώτατος, “αι ψυχαί των ανθρώπων οικοδομούνται και αγιάζονται και ανεβαίνουν τας βαθμίδας της προς τον Χριστόν αναβάσεως, τελειώσεως, και σωτηρίας αυτών. Η Αγιοταφιτική Αδελφότης έχει την ευλογίαν και το προνόμιον να διαφυλάττη τους τόπους τούτους εξ ονόματος όλης της Ορθοδοξίας”.

\"\"   \"\"

“Χαιρόμεθα ιδιαιτέρως να δεχώμεθα ημείς υπό την πεπνυμένην καθοδήγησιν του εκλεκτού ποιμενάρχου υμών εκ της ευάνδρου Κρήτης, εκ της οποίας υπήρχαν και υπάρχουν εκλεκτοί Αγιοταφίται, κοσμούντες την Αγιοταφιτικήν Αδελφότητα”.
Ανταπαντών ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κισάμου κ. Αμφιλόχιος, εξέφρασε χαράν επι τη πραγματοποιήσει της προσκυνηματικής θεωρίας ταύτης και ηυχαρίστησε δια τήν υποδοχήν παρά του Μακαριωτάτου και την διάθεσιν αυτού εξ ονόματος όλης της Εκκλησίας της Κρήτης βοηθείας και συμπαραστάσεως προς τους Αγίους Τόπους, το Πατριαρχείον, την Αδελφότητα και προς τον Μακαριώτατον προσωπικώς.

Ο Σεβασμιώτατος εζήτησε τας προσευχάς του Μακαριωτάτου δι’ ενίσχυσιν της Μητροπόλεως αυτού, της Εκκλησίας της Κρήτης και της Ελλάδος όλης, διερχομένης την πρόσφατον κρίσιν, την οποίαν προσευχόμεθα, όπως δυνηθή συν Θεώ να υπερβή.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κισάμου και Σελίνου κ. Αμφιλόχιος προσέφερεν εις τον Μακαριώτατον τόμον εκδοθέντα προς τιμήν του προκατόχου αυτού Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Κισάμου και Σελίνου κ. Ειρηναίου, ο δε Μακαριώτατος προσέφερε τω Αγίω Κισάμου εγκόλπιον και σταυρόν από φίλντισι, σταυρούς δε εις τους ιερείς και Ιεροσολυμιτικάς ευλογίας εις τους προσκυνητάς.\”

Ακολουθήστε το flashnews.gr στο Google News και την σελίδα μας στο Facebook