Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για το τμήμα Ι.Ε.Κ. Μοιρών, που αφορά όλους τους αποφοίτους Λυκείου.

Το τμήμα που θα λειτουργεί στις Μοίρες είναι το «Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων» ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσκομίζουν δικαιολογητικά στο Ι.Ε.Κ. Ηρακλείου στον Εσταυρωμένο, έως και την ερχόμενη Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2011.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται από τους ενδιαφερόμενους προσωπικά, ενώ αιτήσεις που θα αποσταλούν με το ταχυδρομείο δεν θα γίνουν δεκτές. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις έως και την ερχόμενη Παρασκευή από τις 10.00 το πρωί ως τις 2.00 το μεσημέρι, ενώ για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 2810 261114, 2810 262720 (ΙΕΚ Ηρακλείου) και στο 2810 762762 (2ο ΙΕΚ Ηρακλείου).

Η επιλογή των εισακτέων γίνεται μηχανογραφικά, με βάση τη βαθμολογία του τίτλου σπουδών, την ηλικία, την τυχόν προϋπηρεσία, την ιδιότητα τέκνου πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας. Σε περίπτωση ισοβαθμιών, τη σειρά καθορίζουν κατά προτεραιότητα η ιδιότητα πολύτεκνου γονέα ή τέκνου πολύτεκνης οικογένειας, η ιδιότητα τρίτεκνου γονέα ή τέκνου τρίτεκνης οικογένειας, η προϋπηρεσία και ο βαθμός του τίτλου.

Δικαιολογητικά
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Σχετική αίτηση στην οποία θα αναγράφονται τα ονομαστικά στοιχεία, τα στοιχεία ταυτότητας και η διεύθυνση κατοικίας του υποψηφίου (η αίτηση χορηγείται από τη γραμματεία του ΙΕΚ).
2. Τον εκάστοτε προβλεπόμενο πρωτότυπο τίτλο σπουδών (απολυτήριο ή πτυχίο) ή επικυρωμένο αντίγραφο αυτού. Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η προσκόμιση του πρωτότυπου τίτλου ή επικυρωμένο αντίγραφο αυτού, θα προσκομίζεται πρωτότυπο αποδεικτικό τίτλου σπουδών, που θα εκδίδεται από τη Σχολική Μονάδα αποφοίτησης του υποψηφίου και στο οποίο θα αναγράφεται ο τελικός βαθμός αποφοίτησης.
3. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατήριο, των οποίων η φωτοτυπία μπορεί να επικυρώνεται και από το ΙΕΚ με την επίδειξη του πρωτότυπου εγγράφου.
4. Βεβαίωση ΙΚΑ ή Δημόσιας Υπηρεσίας, στην οποία θα αναγράφεται η προϋπηρεσία (ημερομίσθια ή έτη) που τυχόν πραγματοποίησε ο υποψήφιος σε συγκεκριμένο επάγγελμα και ειδικότητα ή βεβαίωση Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (ΔΟΥ), στην οποία θα αναγράφεται ο χρόνος άσκησης συγκεκριμένης επιτήδευσης από τον υποψήφιο. Η από-δειξη της προϋπηρεσίας είναι στην αποκλειστική ευθύνη του υποψηφίου.
5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή βεβαίωση της Α.Σ.Π.Ε. προκειμένου για πολύτεκνο γονέα ή τέκνο πολύτεκνης οικογένειας.
6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης προκειμένου για γονέα ή τέκνο τρίτεκνης οικογένειας.

Τονίζεται ότι όπου απαιτούνται επικυρωμένα αντίγραφα οι επικυρώσεις πραγματοποιούνται και από το ΙΕΚ με επίδειξη από τους υποψηφίους των αντίστοιχων πρωτότυπων.

Ακολουθήστε το flashnews.gr στο Google News και την σελίδα μας στο Facebook