Την Τετάρτη 14 Μαρτίου

Δημόσια   συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Ιεράπετρας θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δημοκρατίας 31  στην μικρή αίθουσα (δίπλα στην αίθουσα θεάτρου) στον 1ο όροφο , την 14  του μηνός Μαρτίου έτους 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 8.30  για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο συνημμένο θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

Θέμα 1ο:΄Τροποποίηση προυπολογισμού οικ. Έτους 2018.

 Εισηγητής :Μαρίνα  Φανουράκη

Θέμα 2ο: Χορήγηση πάγιας προκαταβολής στους  προέδρους Τοπικών  Κοινοτήτων και Δημ. Κοινότητας Ιεράπετρας.

Εισηγητής:Μαρίνα Φανουράκη