Οι τιμές εκκίνησης για τα επτά αναψυκτήρια είναι 16.093 και 20.000 ευρώ 

Το πρωί της Δευτέρας 26 Μαρτίου και από τις 9:00 μέχρι τις 9:30 θα πραγματοποιηθεί στο δημαρχείο Χανίων η δημόσια, ανοικτή, πλειοδοτική, προφορική, δημοπρασία για την ενοικίαση επτά προκατασκευασμένων αναψυκτηρίων του Δήμου Χανίων στις παραλιακές περιοχές της Χρυσής Ακτής και των Αγίων Αποστόλων.

Σύμφωνα με τους όρους της δημοπρασίας, για να γίνει δεκτή η πρώτη προσφορά έκαστης θέσης, πρέπει να υπερβαίνει κατά 3%το ελάχιστο όριο προσφοράς (τιμή εκκίνησης)και κάθε αντιπροσφορά ανώτερη τουλάχιστον 3% από την αμέσως προηγούμενη προσφορά.

Επίσης «με τις παρούσες συνθήκες η χρονική διάρκεια της μίσθωσης  καθορίζεται για την τουριστική περίοδο 2018και συγκεκριμένα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως 31 Οκτωβρίου 2018, εφόσον τηρηθούν από τον εκάστοτε πλειοδότη απολύτως  όλοι οι  όροι της προκήρυξης, με δικαίωμα παράτασης έως 20 Μαρτίου 2019 με μίσθωμα το οποίο θα ισούται με ποσοστό 20% επί της τιμής πλειοδοσίας του  μετά από εκδήλωση ενδιαφέροντος από τον/τους αντίστοιχο/ους μισθωτή/ες έως τις 30/09/2018.»

Αναλυτικά τα αναψυκτήρια ανά τοποθεσία με τα ελάχιστα όρια προσφοράς (τιμές εκκίνησης), είναι τα εξής: