Απάντηση στα αιτήματα και τις επισημάνσεις της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Ανατολικής Κρήτης έδωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Παπουτσής ύστερα από σχετική Αναφορά που είχε καταθέσει στη Βουλή ο βουλευτής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ κ.Μανόλης Στρατάκης.

Όπως αναφέρει, με δεδομένη την υφιστάμενη δύναμη του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, που αριθμεί σήμερα 7.350 στελέχη, έναντι των 10.242 οργανικών θέσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία (ν.3922/2011), η αρμόδια Δ/νση του Αρχηγείου μεριμνά, ώστε οι κεντρικές και περιφερειακές υπηρεσίες να λειτουργούν υπό τις καλύτερες δυνατές συνθήκες και να ανταποκρίνονται στο ρόλο που τους έχει αναθέσει η πολιτεία για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινωνικού συνόλου και του δημόσιου συμφέροντος.

Στο πλαίσιο των ετήσιων μεταθέσεων, η αρμόδια Δ/νση του Αρχηγείου ανακατανέμει το προσωπικό του ΛΣ σε Λιμενικές Αρχές, οι οποίες χρήζουν άμεσης ενίσχυσης, σύμφωνα πάντα με την ισχύουσα νομοθεσία (πδ 33/2009 περί μεταθέσεων), λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες κενές θέσεις και συνεκτιμώντας αντικειμενικά, υπηρεσιακά και κοινωνικά κριτήρια του προσωπικού. Σημειώνεται ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία Τακτικών Μεταθέσεων έτους 2011 και σύμφωνα με τις δηλώσεις επιθυμίας των στελεχών του ΛΣ, που τελούν υπό μετάθεση, θα καταβληθεί από την αρμόδια Δ/νση κάθε δυνατή προσπάθεια ενίσχυσης των ανωτέρω υπηρεσιών.

Αναφορικά με την ιατροφαρμακευτική κάλυψη του προσωπικού σημειώνεται ότι από την αρμόδια Δ/νση του Αρχηγείου προωθούνται άμεσα στην Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου προς ενταλματοποίηση όλα τα δικαιολογητικά δαπάνης που αφορούν αμοιβές ιατρών, φαρμακοποιών, νοσηλευτικών ιδρυμάτων ιδιωτικού και δημόσιου δικαίου, καθώς και δικαιολογητικά δαπανών ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στελεχών του Λιμενικού Σώματος.

Επιπρόσθετα, η αρμόδια Δ/νση προβαίνει σε όλες τια απαραίτητες ενέργειες, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπ.Οικονομικών, ώστε με τις ακολουθούμενες διαδικασίες να επιτυγχάνεται η έγκαιρη εξόφληση των δικαιούχων με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων στο όνομά τους και την πληρωμή τους μέσω της οικείας ΔΟΥ.
 
Σημειώνεται ότι μέχρι και την 28/7/2011 έχουν προωθηθεί στην Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου προς ενταλματοποίηση δικαιολογητικά ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης συνολικού ποσού 1.015.823,03 ευρώ εκ των οποίων έχουν εκδοθεί χρηματικά εντάλματα συνολικού ύψους 335.793 ευρώ.

Η εξόφληση των οδοιπορικών εξόδων του 2010 μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών όπως προβλέπεται να γίνεται βάσει της υπ.αρ.2/57873/24-8-2010 εγκυκλίου του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους, συνεχίζεται με την αποστολή των δικαιολογητικών στην Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου του Υπ.Προστασίας του Πολίτη.

Αναφορικά με το περιπολικό σκάφος της Λιμενικής Αρχής Ιεράπετρας, το οποίο στυνομεύει τη θαλάσσια περιοχή με εκτέλεση περιπολιών σύμφωνα με προγραμματισμό που εκπονείται από την εν λόγω Λιμενική Αρχή και την αρμόδια Περιφερειακή Διοίκηση, σημειώνεται ότι ουδέποτε αυτό πραγματοποίησε πλου για εκτέλεση αποστολής/περιπολίας χωρίς σωστικά μέσα εν ισχύ.

Επίσης, σας γνωρίζουμε ότι για την ενίσχυση των περιπολιών ελέγχου-επιτήρησης τυχόν λαθρομεταναστευτικών ροών στα παράλιθα της Κρήτης, πέραν των διατιθέμενων επιχειρησιακών μέσων στις Λιμενικές Αρχές της Κρήτης, περιπολεί και ένα πλοίο ανοικτής θαλάσσης (ΠΑΘ/ΛΣ) στο πλαίσιο της μικτής ευρωπαϊκής επιχείρησης ΠΟΣΕΙΔΩΝ 2011, καθώς και εναέριο μέσο.

Τέλος, γνωρίζεται ότι από το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή έχουν αναληφθεί κατάλληλες ενέργειες υποβολής προτάσεων χρηματοδότησης για την προμήθεια και τον εκσυγχρονισμό όλων των επιχειρησιακών μέσων, τόσο από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και τον τακτικό προϋπολογισμό, όσο και από διάφορα κοινοτικά προγράμματα (ΤΕΣ, ΕΣΠΑ, INTEREG κ.α.), ώστε μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών έγκρισης πιστώσεων, προμήθειάς τους και παραλαβής τους, να κατανεμηθούν προς κάλυψη αναγκών των Λιμενικών Αρχών της χώρας.