Aνακοίνωση της δημοτικής κίνησης Χερσονήσου "Πολίτες για την Κοινωνία και το Περιβάλλον":

Σε πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χερσονήσου συζητήθηκε η τριμηνιαία έκθεση με τα αποτελέσματα  εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του 4ου τριμήνου του 2017. Ουσιαστικά η εν λόγω έκθεση αποτελεί  τον απολογισμό της Δημοτικής Αρχής για το 2017 και τα στοιχεία της καταδεικνύουν τις καθυστερήσεις και την αναποτελεσματικότητά της για τη χρονιά που μας πέρασε.

Όπως ανέφερε, στην παρέμβασή του, ο επικεφαλής της Δημοτικής Κίνησης “ΠΟΛΙΤΕΣ για την ΚΟΙΝΩΝΙΑ και το ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ”  κ. Χαλκιαδάκης Γιώργος, είναι απαράδεκτο το ότι η  Δημοτική Αρχή φέρνει έναν απολογισμό, όπου σαφώς και επίσημα πλέον καταγράφεται ότι υλοποίησε μόλις το 7,14% των έργων και  το 3,74%των μελετών που η ίδια προγραμμάτισε. Τούτο είναι ένα δυσάρεστο γεγονός για την περιοχή, τη στιγμή που οι ανάγκες της είναι εκρηκτικές, επισήμανε. Δεν είναι δυνατόν τόνισε να μην εκτελούνται μελέτες και έργα τη στιγμή που ο Δήμος Χερσονήσου έχει ταμειακά διαθέσιμα περίπου 17,5 εκατομμύρια, που ως φαίνεται φυλάσσονται για να σπαταληθούν, έτσι χωρίς πρόγραμμα και σοβαρό σχέδιο, ενόψει της νέας προεκλογικής περιόδου.

Η Δημοτική Κίνηση “ΠΟΛΙΤΕΣ για την ΚΟΙΝΩΝΙΑ και το ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ” μελετώντας τα απολογιστικά στοιχεία, στάθηκε ιδιαίτερα στα έσοδα από τα Τέλη Διαμονής Παρεπιδημούντων και Εκδιδομένων Λογαριασμών. Σύμφωνα με τον Προϋπολογισμό του 2017, τα έσοδα αυτά υπολογιζόταν στο ποσό των 2,8 εκατ. Ευρώ. Όμως στο τέλος του έτους διαπιστώθηκε ότι ανήλθαν στο ποσό των 4,3 εκατ.. Ετούτο ήταν αναμενόμενο λόγω της αύξησης του τουριστικού ρεύματος προς τη Χώρα και την περιοχή μας.

Οι “ΠΟΛΙΤΕΣ για την ΚΟΙΝΩΝΙΑ και το ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ”, αξιολογώντας τα παραπάνω οικονομικά δεδομένα, πρότειναν τη χρησιμοποίηση μέρους των επιπλέον αυτών εσόδων, για να μειωθούν τα Δημοτικά Τέλη που πληρώνουν οι Δημότες, όπως για παράδειγμα τα Τέλη Καθαριότητας.

Άσκησαν  για τούτο κριτική στη Δημοτική Αρχή, η οποία γνωρίζοντας τα παραπάνω στοιχεία δε φρόντισε να αποτυπώσει τη νέα αυτή πραγματικότητα της αύξησης των εν λόγω εσόδων στον Προϋπολογισμό του 2018, προκειμένου ετούτος και είναι πιο ρεαλιστικός αλλά και να είναι εφικτή μια σημαντική μείωση τελών.

Δυστυχώς όμως όπως λέει και ο Λαός “στου κουφού την πόρτα όσο θέλεις βρόντα ”!  Ο κ. Δήμαρχος όχι μόνο δεν άκουσε αλλά επιτέθηκε στην Κίνηση μας και τον Επικεφαλής της, επικρίνοντάς μας για λαϊκισμό και άγνοια των νόμων. Ισχυρίστηκε ότι δε μπορούν έσοδα από τα Τέλη Διαμονής Παρεπιδημούντων και Εκδιδομένων Λογαριασμών να καλύψουν δαπάνες καθαριότητας, καθώς επίσης ότι,  ο Προϋπολογισμός του Δήμου συντάσσεται με βάση τα απολογιστικά στοιχεία του πρώτου επταμήνου του έτους και δε μπορεί, όπως είπε, όταν γίνουν γνωστά τα τελικά οικονομικά αποτελέσματα, να αναμορφωθεί.

Δυστυχώς για άλλη μια φορά ο Δήμαρχος ή δε γνωρίζει ή δεν ομιλεί ειλικρινά. Σε κάθε περίπτωση εμείς οφείλουμε να ενημερώσουμε ότι :

Α) σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν 25/1975        

«Προκειμένου περί δήμων και κοινοτήτων επιβαρυνόμενων δι' αυξημένων δαπανών καθαριότητος, λόγω τουριστικής κινήσεως, επιτρέπεται όπως, δι' αποφάσεως του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, “εγκρινομένης υπό του Νομάρχου” (που δεν απαιτείται πλέον με το άρθρο μόνο του Π.Δ. 22/82), διατίθεται δια την αντιμετώπισιν των δαπανών τούτων ποσόν μέχρι του ημίσεως των εκ των κατά τας κειμένας διατάξεις εισπραττόμενων τελών διαμονής παρεπιδημούντων και επί των εκδιδομένων λογαριασμών, περί ων το άρθρο 24 του Β.Δ. της 24-9/20-10-1958»

Β) Παράλληλα ενημερώνουμε ότι :

Στο άρθρο 4 της ΚΥΑ 25595 (ΦΕΚ 2658Β/2017) «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2018» αναφέρεται ότι:

«Μετά τη λήξη της χρήσης 2017 και έως το τέλος Φεβρουαρίου του 2018, οι δήμοι και τα νομικά πρόσωπα υποχρεούνται να επανελέγξουν τις παραδοχές με βάση τις οποίες κατήρτισαν τον Π/Υ του 2018 και να προχωρήσουν σε αναμόρφωση του …. λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα και μεγέθη τους, όπως αυτά θα έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2017, προκειμένου αυτός να καταστεί ρεαλιστικός»

Επιμένουμε λοιπόν ότι η Δημοτική Αρχή Χερσονήσου, γνωρίζοντας τα έσοδα που έχει από χρήματα που οι Δημότες πληρώνουν με την όποια μορφή τελών, γνωρίζοντας δηλαδή τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα και μεγέθη, όπως αυτά διαμορφωνόταν στις 31.12.2017, είχε όλη την ευχέρεια να αναπροσαρμόσει τα τέλη ηλεκτροφωτισμού και καθαριότητας μειώνοντάς τα προς όφελος των Δημοτών και των Επιχειρηματιών της περιοχής μας.

Προκειμένου να προλάβουμε τον ισχυρισμό, από πλευράς της Δημοτικής Αρχής , ότι ο καθορισμός των τελών γίνεται σε ημερομηνίες τέτοιες ώστε να έχει αποσταλεί η σχετική απόφαση στη ΔΕΗ μέχρι την 30η  Νοεμβρίου του προηγούμενου χρόνου, σημειώνομε ότι η προθεσμία αυτή είναι ενδεικτική σύμφωνα με την εγκύκλιο  45/2010 του Υπουργείου Εσωτερικών αλλά και αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Εν κατακλείδι, η Δημοτική Αρχή είχε τη δυνατότητα να οδηγηθεί –εάν το ήθελε- σε αναμόρφωση του Π/Υ και μείωση τελών για το 2018. Δεν το έπραξε όμως! Γιατί δεν είχε τη βούληση να το κάνει! Εξάλλου είναι σαφής ο προσανατολισμός της για αυξήσεις τελών, εισπρακτικές λογικές και επιβάρυνση των Δημοτών , αυξήσεις που πραγματικά έπρεπε να αποφεύγονται, στη δύσκολη για τους πολλούς, σημερινή οικονομική συγκυρία".