Με 52 θέματα στη  ημερήσια του διάταξη

Συνεδριάζει στο Δημοτικό Κατάστημα Ηρακλείου (αίθ. Ελευθ. Βενιζέλου), σήμερα Δευτέρα  26   Μαρτίου  2018  και ώρα 17:55  το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου με 52 θέματα στην ημερήσια του διάταξη.

Αναλυτικότερα:

Εξέταση αιτημάτων δημοτών.

Ανάκληση της 171/2018 απόφαση της - Αναμόρφωση προϋπολογισμού για τις ανάγκες του Τμήματος Πληροφορικής (απόφαση 301/2018 Οικονομικής Επιτροπής).

Αναμόρφωση προϋπολογισμού για το Τμήμα Παιδείας (απόφαση 349/2018 Οικονομικής Επιτροπής).

Αναμόρφωση προϋπολογισμού για το πρόγραμμα A2UFOOD (απόφαση 350/2018 Οικονομικής Επιτροπής) .

Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2018 για τη συμμετοχή του Δήμου Ηρακλείου στην Παγκόσμια Έκθεση Τεχνολογίας στην Σαγκάη, Κίνα (απόφαση 351/2018 Οικονομικής Επιτροπής).

Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2018 για τη συμμετοχή του Δήμου Ηρακλείου στην διοργάνωση του 16ου Διεθνούς Φεστιβάλ “Youth Voices 2018» για νεανικές χορωδίες στη Ρωσία (απόφαση 352/2018 Οικονομικής Επιτροπής).

Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2018 για την μίσθωση χημικών τουαλετών (απόφαση 353/2018 Οικονομικής Επιτροπής).

Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2018 (απόφαση 354/2018 Οικονομικής Επιτροπής).

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και  Προϋπολογισμού Δήμου Ηρακλείου έτους 2018 για το έργο «Εκτέλεση αρχαιολογικών ερευνών στο πλαίσιο του έργου Διαμόρφωση της περιοχής του Κόλπου Δερματά (περιοχή 2)» - (απόφαση 355/2018 Οικονομικής Επιτροπής).

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και αναμόρφωση προϋπολογισμού για την προμήθεια εξοπλισμού αμαξοστασίου (απόφαση 356/2018 Οικονομικής Επιτροπής).

Δημιουργία νέων τραπεζικών λογαριασμών για την κατάθεση της πάγιας προκαταβολής Δημοτικών και Τοπικών κοινοτήτων στο όνομα του Δήμου Ηρακλείου και ορισμός υπεύθυνου κίνησης λογαριασμού αυτού. 

Διακανονισμός οφειλών δημοτών.

Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων.

Έγκριση και παραλαβή του Α’ σταδίου της μελέτης με τίτλο «Επικαιροποίηση της κυκλοφοριακής μελέτης βόρεια της Λ. Ικάρου».

Έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Προμήθεια και τοποθέτηση μπαρών ασφαλείας».

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου με τίτλο «Βελτίωση και ανάπλαση συνεκτικού τμήματος του οικισμού Σκαλανίου».

Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Συντήρηση και επισκευή κτηρίου Βασιλικής Αγίου Μάρκου».

Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. – Τακτοποιητικού του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Δήμου Ηρακλείου».

Εκπόνηση ερευνητικού προγράμματος, μέσω προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν 3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης” (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, μεταξύ του Δήμου Ηρακλείου και του ΤΕΙ Κρήτης, με τίτλο «Διερεύνηση βέλτιστου τεχνικο-οικονομικού συνδυασμού ενεργητικών και παθητικών συστημάτων ενεργειακής αναβάθμισης για το Παγκρήτιο Στάδιο».

Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης  στην Πρόσκληση που εκδόθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών, με αριθμό πρωτοκόλλου Οικ. 12594/23-11-2017 (ΑΔΑ:Ω3ΠΞ465ΧΙ8-ΕΣΟ) Κωδικός Πρόσκλησης: 10.4.15.1.2-3 , Α/Α ΟΠΣ: 2451 που απευθύνεται και προς ΟΤΑ Α’ βαθμού,  με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοσίων Κτιρίων - Δράσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ) και Αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) σε Αθλητικές Εγκαταστάσεις».

Έγκριση της μελέτης του έργου «Κατασκευή νέου Νηπιαγωγείου στο Ο.Τ. 138».

Καταβολή και καθορισμός εξόδων παράστασης Προέδρου – Αντιπροέδρου και αποζημίωσης μελών Δ.Σ. Σχολικής Επιτροπής Π/θμιας Εκπαίδευσής Δήμου Ηρακλείου Κρήτης. 

Καταβολή και καθορισμός εξόδων παράστασης Προέδρου – Αντιπροέδρου και αποζημίωσης μελών Δ.Σ. Σχολικής Επιτροπής Δ/θμιας Εκπαίδευσης  Δήμου Ηρακλείου Κρήτης.

Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Π/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηρακλείου Κρήτης».

Συμμετοχή και έγκριση διάθεσης πίστωσης του Δήμου Ηρακλείου στην 10η Έκθεση Τοπικών Προϊόντων και Υπηρεσιών «ΚΡΗΤΗ η Μεγάλη Συνάντηση – Τοπικές Γεύσεις Ελλάδας».

Εξέταση της με αριθμ. πρωτ. 154.732/15-12-2017 ένστασης που υποβλήθηκε κατά την ανάρτηση της με αριθμ. 802/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου και αφορά την τροποποίηση του σχεδίου πόλης στο Ο.Τ. 617 (Γ2056) της πολεοδομικής Ενότητας «Άγιος Ιωάννης – Μεσαμπελιές – Φορτέτσα» - (απόφαση 14/2018 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

Λήψη απόφαση ορισμού του Δήμου ως επισπεύδοντα στη διαδικασία συντέλεσης απαλλοτρίωσης (απόφαση 15/2018 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

Τοποθέτηση κατακόρυφης – οριζόντιας σήμανσης (απόφαση 17/2018 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

Βελτίωση γεωμετρικών χαρακτηριστικών ισόπεδου σηματοδοτούμενου κόμβου των οδών Εθνικής Αντιστάσεως και Ιτάνου (απόφαση 18/2018 Οικονομικής Επιτροπής).

Μεταφορά πιάτσας ταξί επί της οδού Γερωνυμάκη (απόφαση 19/2018 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

Αλλαγή κατεύθυνσης – μονοδρομήσεις (απόφαση 20/2018 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

Οριοθέτηση θέσεων στάθμευσης Α.Μ.Ε.Α. (απόφαση 21/2018 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

Παραχώρηση θέσεων στάθμευσης (απόφαση 22/2018 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

Δημιουργία διαβάσεων πεζών, τοποθέτηση κατακόρυφης – οριζόντιας σήμανσης μπροστά από σχολικά συγκροτήματα (απόφαση 23/2018 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).  

Τροποποίηση της 387/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου (απόφαση 24/2018 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
Φορέας Διαχείρισης Πολιτιστικού και Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου.

Ορισμός ελεγκτών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Ηρακλείου για το οικονομικό έτος 2017.

Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού ετήσιου προγράμματος Δράσης 2017 στην Κοινωφελή Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος – Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου.

Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Ηρακλείου για την Επιτροπή που αφορά στην παροχή εφάπαξ ειδικού βοηθήματος για την στήριξη καταναλωτών με χαμηλά εισοδήματα, οι οποίοι έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω οφειλών.

Καταλογισμός αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών προνοιακών επιδομάτων κίνησης και τυφλότητας για τον Δ. Ν. του Γ.

Καταλογισμός αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού προνοιακού επιδόματος για τον  Κ. Ν. του Ι.

Έγκριση της τελετής απονομής βραβείου Ηθικής Τάξεως έτους 2018.

Έγκριση οριστικής παραλαβής των εργασιών για τον «Επανασχεδιασμό και αναμόρφωση του προγράμματος «Ψηφιακή βιβλιοθήκη ιστορικών εγγράφων της Β.Δ.Β.».

Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Αντικειμένου Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών για την εκτέλεση τμημάτων της υπηρεσίας με τίτλο «Εκπόνηση μελέτης προορισμού για την προώθηση του Ηρακλείου ως τουριστικός προορισμός».

Έγκριση διαφημιστικής προβολής του Δήμου Ηρακλείου σε έντυπα μέσα και έγκριση διάθεσης πίστωσης .

Συνέχιση μίσθωσης ακινήτου στην οδό Κυδωνίας 5, της 1ης Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου Ηρακλείου.

Ανάκληση της με αριθμ. 170/2016 (σε 2η ορθή επανάληψη) απόφασης  Δημοτικού Συμβουλίου  για  την έγκριση ανάθεσης εκπόνησης της  μελέτης με  τίτλο  «Μεμονωμένη πράξη εφαρμογής στην   Π.Ε. 17  της  Νέας  Αλικαρνασσού στην  περιοχή  «Θαλασσινά»    στα οικοδομικά τετράγωνα 103 – 104 - 105 και Κ.Χ. 106 και 108» με διαπραγμάτευση, χωρίς δημοσίευση σχετικής προκήρυξης.  

Ανάκληση της με αριθμ. 451/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση ανάθεσης της μελέτης με τίτλο «Τοπογραφική - κτηματογραφική αποτύπωση και σύνταξη πράξης προσκυρώσεως, ρυμοτομίας και αναλογισμού αποζημιώσεως σε τμήμα της οδού Σταβώνος, στην περιοχή Θερίσου του Δήμου Ηρακλείου» με απευθείας ανάθεση. 

Ανάκληση της με αριθμ. 452/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση ανάθεσης της μελέτης με τίτλο «Τοπογραφική - κτηματογραφική αποτύπωση και σύνταξη πράξης προσκυρώσεως, ρυμοτομίας και αναλογισμού αποζημιώσεως σε τμήμα της οδού Καστοριάς, στην περιοχή Κατσαμπά του Δήμου Ηρακλείου» με απευθείας ανάθεση. 

Ανάκληση της με αριθμ. 453/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση ανάθεσης της μελέτης με τίτλο «Τοπογραφικά – κτηματογραφική αποτύπωση και σύνταξη πράξης προσκυρώσεως, ρυμοτομίας και αναλογισμού αποζημιώσεως σε τμήμα της οδού Σήφακα, στην περιοχή Ατσαλένιο του Δήμου Ηρακλείου» με απευθείας ανάθεση. 

Έγκριση μετάβασης των Αντιδημάρχων Ηρακλείου των κ.κ. Ινιωτάκη Πέτρου και Μαμουλάκη Χαράλαμπου στην Αθήνα.

Έγκριση μετάβασης του Εντεταλμένου Συμβούλου του Δήμου Ηρακλείου σε θέματα Τουρισμού κ. Garancini Gian Andrea  Paolo στην Βενετία.

Έγκριση μετάβασης του Αντιδημάρχου κ. Αναστασάκη Ιωάννη στη Λισαβώνα στο πλαίσιο του Προγράμματος «Sharing Cities».