Την  Παρασκευή  13-4  και ώρα 19:00 μ.μ. καλείστε  στο Δημαρχείο σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 4 του  Ν.3852/10, με τα παρακάτω θέματα:

  1. Έγκριση κατασκευής και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου  Τ.Κ. Φουρφουρά Δήμου Αμαρίου».

  2. Έγκριση 4ου ΑΠΕ εκτέλεσης του έργου: «Πολιτιστικό Κέντρο  Δ.Ε.  Κουρητών  Δήμου  Αμαρίου».

  3. Έγκριση 1ου ΑΠΕ εκτέλεσης του έργου: «Βελτίωση βατότητας Δημοτικής Οδοποιίας Τ.Κ. Μέρωνα Δήμου Αμαρίου».
    
  4. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής  του έργου: «Aντικατάσταση φθαρμένων Αρδευτικών  δικτύων Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη – Αγίας Παρασκευής».

  5. Αποδοχή χρηματοδότησης ύψους  222.400,00 € από το Υπουργείο Εσωτερικών.

  6. Αναμόρφωση προϋπ/σμού  για λογιστική τακτοποίηση υπόλοιπων έργων.

  7. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση  πίστωσης για τη φιλοξενία της ομάδας Δράσης του Πανεπιστημίου 
     των Ορέων.

  8. Επιστροφή  αχρεωστήτως  εισπραχθέντων ποσών.

  9. Αποδοχή δωρεάν παραχώρησης ιδιόκτητης έκτασης από τον Πολιτιστικό σύλλογο Τ.Κ.  Αποστόλων στο  Δήμο Αμαρίου για την εγκατάσταση και λειτουργία Παιδικής χαράς.

10. Αποδοχή  δωρεάν παραχώρησης ιδιόκτητης έκτασης από την Ενορία Μέρωνα  στο Δήμο  Αμαρίου  για την εγκατάσταση και λειτουργία Παιδικής χαράς.

11. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου.