Σύμφωνα με την τροπολογία, προβλέπονται υψηλά πρόστιμα, αλλά και αφαίρεση της άδειας, η οποία δεν θα χορηγείται ούτε σε συγγενή μέχρι και δεύτερου βαθμού, ενώ το πρατήριο θα κλείνει για ένα εξάμηνο. Το πρόστιμο θα ανέρχεται στο 0,2% επί του συνολικού τζίρου της επιχείρησης.

 Προβλέπεται μάλιστα όταν δεν θα μπορεί να προσδιοριστεί το ποσοστό απόκλισης ή το ποσό συμμετοχής στον συνολικό ετήσιο κύκλο εργασιών δεν μπορεί να προσδιοριστεί για κάθε επηρεαζόμενη αντλία, ότι θα επιβάλλεται αυτοτελές πρόστιμο 2% για κάθε επηρεαζόμενη αντλία επί του συνολικού κύκλου εργασιών της τελευταίας κλεισμένης χρήσης, ενώ σε νέα επιχείρηση στο συνολικό κύκλο εργασιών μέχρι τη διαπίστωση της παράβασης, ενώ δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 30.000 ευρώ ανά επηρεαζόμενη αντλία.

 Η συμμετοχή στο αδίκημα της αλλοίωσης ή καταδολίευσης τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο τουλάχιστον 10.000 ευρώ και μέχρι 100.000 ευρώ, χωρίς αυτό να αποκλείει και την επιβολή ποινικών κυρώσεων. Η τροπολογία θα ψηφιστεί μαζί με τον αναπτυξιακό νόμο.