Οι αιτήσεις κατατίθενται αυτοπροσώπως από τον δικαιούχο παραγωγό ή με επικυρωμένη εξουσιοδότηση, εάν κατατίθενται από τρίτους

Από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων ανακοινώνεται ότι συνεχίζεται η κατάθεση αιτήσεων για ένταξη στο πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Αμπελουργικών Εκτάσεων στην Ελλάδα. Τελευταία ημέρα για την υποβολή των αιτήσεων ορίζεται η 25η Μαΐου 2018. 

Οι αιτήσεις κατατίθενται αυτοπροσώπως από τον δικαιούχο παραγωγό ή με επικυρωμένη εξουσιοδότηση, εάν κατατίθενται από τρίτους.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

1) Αντίγραφο Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης Δήλωση εκμετάλλευσης που αφορά στην περίοδο ένταξης στο πρόγραμμα, υποχρέωση που πρέπει να τηρηθεί και για τα επόμενα δέκα (10) έτη.

2) Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας 

3) Αντίγραφο του εκκαθαριστικού της εφορίας ή της φορολογικής δήλωσης ή άλλου φορολογικού εγγράφου όπου θα αναγράφεται ο Α.Φ.Μ. του δικαιούχου – παραγωγού

4) Φωτοτυπία της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης, με τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού ταμιευτηρίου 

5) Φωτοαντίγραφο τίτλων νομής και κατοχής, και σε περίπτωση έγκρισης ένταξής του στο Πρόγραμμα επικυρωμένο φωτοαντίγραφο τίτλων νομής και κατοχής.  Σε περιπτώσεις αδυναμίας προσκόμισης  τίτλων κυριότητας μπορεί να προσκομίσει αντίγραφο του εντύπου Ε9 της φορολογικής του δήλωσης του αμέσως προηγούμενου έτους, στο οποίο να φαίνεται δηλωμένο το συγκεκριμένο τεμάχιο. Για τα μη ιδιόκτητα αμπελοτεμάχια οι παραγωγοί πρέπει να προσκομίσουν συμβολαιογραφικά έγγραφα, ιδιωτικά συμφωνητικά μίσθωσης (ενοικιαστήρια) ή χρησιδάνεια.

6) Για φυτεύσεις με άδεια αναφύτευσης εκτός των ανωτέρω  και την αντίστοιχη άδεια.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να απευθύνονται στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Χανίων στα τηλέφωνα 2821346552 2821346553 2821346550 καθώς και στο Γραφείο Αγροτικής Οικονομίας Κισσάμου.