Συνεδρίαση πραγματοποιεί το Περιφερειακό Συμβούλιο την Πέμπτη 24 Μαΐου 2018 και ώρα 14.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφέρειας Κρήτης (Πλατεία Ελευθερίας).

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -  Πρόγραμμα Καλλικράτης), είναι τα εξής:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου

Β. Ανακοινώσεις Περιφερειάρχη

1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ  ΘΕΜΑΤΑ

1.1 Ψήφιση 3ης τροποποίησης προϋπολογισμού 2018 Περιφέρειας Κρήτης, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικού ΠΚ και την αριθμ. 543/2018 απόφαση ΟΕ.

1.2 Έγκριση εκτέλεσης προϋπολογισμού Περιφέρειας Κρήτης Α’ τριμήνου 2018, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικού ΠΚ και την αριθμ. 404/2018 απόφαση ΟΕ.

Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού ΠΚ και ΠΕ έτους 2017, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικού ΠΚ και την αριθμ. 440/2018 απόφαση ΟΕ.

- (εισηγήτρια των αριθμ. 1.1, 1.2 και 1.3θεμάτων η Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ρεθύμνου κα Λιονή Μαρία).

2. ΤΟΜΕΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

2.1 Έγκριση 3ης Τροποποίησης Σχεδίου Δράσης ΠΚ/ΠΕ έτους 2018, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΚ.

- (εισηγήτρια η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΚ κα Δασκαλάκη Χρυσούλα).

2.2 Επικαιροποίηση Περιφερειακού Προγράμματος Ισότητας των Φύλων για την Κρήτη για την περίοδο 2018 - 2020, σύμφωνα με το αριθμ. 31/20-4-2018 έγγραφο της Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας Φύλων ΠΚ. 

- (εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής ΠΚ κα Βρέντζου-Σκορδαλάκη Θεανώ).

3. ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

3.1 Λύση Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης και Δήμου Μαλεβιζίου, με αντικείμενο: «Υποστήριξη του συστήματος διαχείρισης χρηματοδοτήσεων των συγχρηματοδοτούμενων έργων της περιόδου 2014-2020 αρμοδιότητας της Περιφέρειας Κρήτης», σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 84413/19-4-2018 έγγραφο της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΚ.

(εισηγήτρια του αριθμ. 3.1 η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΚ κα Δασκαλάκη Χρυσούλα).

4. ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

4.1 Ενημέρωση για τις δράσεις της Περιφέρειας Κρήτης στον Τομέα των Ευρωπαϊκών & Διεθνών Θεμάτων, σύμφωνα με την εισήγηση του γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Ευρωπαϊκών & Διεθνών Θεμάτων.

4.2 Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας σε Ευρωπαϊκά Δίκτυα Συνεργασίας, σύμφωνα με την εισήγηση του γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Ευρωπαϊκών & Διεθνών Θεμάτων.

4.3 Αποδοχή υλοποίησης του νέου Προγράμματος STRATENERGY, σύμφωνα με την εισήγηση του γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Ευρωπαϊκών & Διεθνών Θεμάτων.

- (εισηγητής των αριθμ. 4.1, 4.2 & 4.3 θεμάτων ο Αντιπεριφερειάρχης Ευρωπαϊκών & Διεθνών Θεμάτων κ. Γιώργος Αλεξάκης)

5. ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

5.1 Έγκριση μελέτης κυκλοφοριακής ρύθμισης (εργοταξιακή σήμανση) για εκτέλεση εργασιών άμεσης επέμβασης (τοπική αποκατάσταση φθορών, περισυλλογή αντικειμένων από το κατάστρωμα της οδού, κλαδοκοπή επείγοντος χαρακτήρα, οδοφωτισμού κλπ) σε τμήματα του Επαρχιακού οδικού δικτύου Ηρακλείου – Βιάννου, με αυτεπιστασία από συνεργεία της Περιφέρειας Κρήτης, με σκοπό τη διατήρηση της ασφάλειας της οδού σε ικανοποιητικό επίπεδο, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 100082/08-05-2018 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΚ.

(εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης Τεχνικών Έργων κ Ξυλούρης Νικόλαος).

6. Επικύρωση απομαγνητοφωνημένων πρακτικών των αριθμ. 1/25-01-2018, 2/27-02-2018 και 3/27-02-2018 συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου.