Δικαιολογητικά για την εγγραφή των εισαγομένων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2011-12.
– Αίτηση για εγγραφή (από τη Γραμματεία του Τμήματος)
– Τίτλος απόλυσης: απολυτήριο ή πτυχίο ή αποδεικτικό του σχολείου αποφοίτησης ή νομίμως κυρωμένο αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο των τίτλων αυτών.
– Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη σχολή ή τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα.
– Έξι (6) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.
– Εκτός των παραπάνω, και μόνο όσοι πέτυχαν από το Γενικό Λύκειο και ΕΠΑΛ – ΟΜΑΔΑ Β΄ (90% και 10%) υποβάλλουν και νομίμως κυρωμένο αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης πρόσβασης (ΔΕΝ ΚΑΤΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΟΤΕ Η ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ).
– Κατά την προσέλευσή τους για εγγραφή, οι εισαχθέντες πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική ταυτότητα ή άλλο δημόσιο έγγραφο, από το οποίο να αποδεικνύονται τα ονομαστικά τους στοιχεία και η ακριβής ημερομηνία γέννησης καθώς και φωτοαντίγραφο του .

Για τα επιπλέον απαιτούμενα δικαιολογητικά εγγραφής των κατηγοριών:
α) εισαγόμενων – επιτυχόντων με τις ειδικές περιπτώσεις των πολυτέκνων, τριτέκνων και κοινωνικών κριτηρίων,
β) εισαγόμενων – επιτυχόντων Ελλήνων πολιτών της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης και
γ) εισαγόμενων – επιτυχόντων αλλοδαπών-αλλογενών και αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών-μελών της Ε.Ε. μη Ελληνικής καταγωγής,
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν τις πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος www.teicrete.gr ή στις Γραμματείες των αντίστοιχων Τμημάτων.

Ακολουθήστε το flashnews.gr στο Google News και την σελίδα μας στο Facebook