Στο πλαίσιο του Άξονα 1 «Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας» του ΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007 -2013, με απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη, προσκαλούνται οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Κρήτης, για την υποβολή έργων που αφορούν στην βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Κρήτης και συγκεκριμένα στα τμήματα στα οποία παρατηρείται υψηλή συγκέντρωση ατυχημάτων.

Ειδικότερα θα χρηματοδοτηθούν :

1. Η βελτίωση της κατάστασης της ασφάλειας του εξοπλισμού παραπλεύρως της οδού, όπως είναι τα συστήματα συγκράτησης των οχημάτων.

2. Η βελτίωση της ορατότητας, του ευανάγνωστου και της θέσης των οδικών διαγραμμίσεων και των κυκλοφοριακών πινακίδων (οριζόντια – κάθετη σήμανση).

3. Η προστασία από τις πτώσεις βράχων και τις κατολισθήσεις με τα απαραίτητα κατά περίπτωση τεχνικά έργα.

4. Η βελτίωση της πρόσφυσης – τραχύτητας των οδοστρωμάτων.

5. Η κατασκευή και η βελτίωση κεντρικών διαχωριστικών.

6. Η βελτίωση κόμβων, συμπεριλαμβανομένων των ισόπεδων διαβάσεων.

7. Η βελτίωση του υδραυλικού συστήματος απορροής των ομβρίων υδάτων.

8. Η αποκατάσταση ή αντικατάσταση οδοστρωμάτων.

9. Η συντήρηση συστήματος ηλεκτροφωτισμού.

Η πρόσκληση αφορά έργα προϋπολογισμού 35.000.000 ευρώ που θα συγχρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους.

Δείτε εδώ ολόκληρη την απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης