Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν.3979/2011 (ΦΕΚ 138/16-6-2011) και την 234/2011 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Μινώα Πεδιάδας μπορούν να ρυθμίζονται και να εξοφλούνται, κατόπιν αιτήσεως του υπόχρεου, οι εξής οφειλές, εξαιρούμενων των προστίμων αυθαίρετων κατασκευών:
Α) Πάσης φύσεως οφειλές που γεννήθηκαν ή βεβαιώθηκαν από 1-9-2009 μέχρι 16-6-2011 (ημερομηνία δημοσίευσης του ανωτέρω νόμου), εφόσον έχει καταβληθεί μέχρι την υποβολή της αιτήσεως εκ μέρους του υπόχρεου ποσό ίσο με το 30% του συνόλου αυτών.
Β) Πάσης φύσεως οφειλές που γεννήθηκαν ή βεβαιώθηκαν μέχρι τη δημοσίευση του νόμου, εφόσον μέρος ή το σύνολο αυτών είχαν υπαχθεί στη ρύθμιση του άρθρου 66 του Ν.3801/2009 και έχει καταβληθεί το 30% της ρυθμισθείσας οφειλής.
Γ) Πάσης φύσεως οφειλές που γεννήθηκαν ή βεβαιώθηκαν μέχρι τη δημοσίευση του νόμου, εφόσον μέρος ή το σύνολο αυτών είχαν τύχει διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής κατά το άρθρο 170 του Ν.3463/2006 και έχει καταβληθεί το 30% του διακανονισθέντος ποσού.

Το οφειλόμενο ποσό των ανωτέρω περιπτώσεων μπορεί να καταβληθεί:
1. Σε 20 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, εφόσον έχει καταβληθεί ποσό ίσο με το 30% της ρυθμιζόμενης οφειλής του μέχρι την υποβολή της αίτησης, καθώς και την πρώτη δόση με την υποβολή της αίτησης ενώ οι επόμενες καταβάλλονται ως την τελευταία εργάσιμη ημέρα καθενός εκ των επόμενων μηνών. Στην περίπτωση αυτή ο οφειλέτης θα έχει έκπτωση 70% από τα πρόστιμα και 70% από προσαυξήσεις. Η μη καταβολή δύο (2) συνεχόμενων δόσεων καθώς και η μη καταβολή της τελευταίας δόσης εντός (2) μηνών από την ημερομηνία λήξης της έχει ως συνέπεια την απώλεια του ευεργετήματος της ρύθμισης.
2. Με εφάπαξ καταβολή ,ο οφειλέτης μπορεί να εξοφλήσει την οφειλή του εντός προθεσμίας 6 μηνών από την υποβολή της αίτησης με ταυτόχρονη προκαταβολή ποσοστού 20% της ρυθμιζόμενης οφειλής του. Στην περίπτωση αυτή θα έχει έκπτωση 85% στα πρόστιμα και 85% στις προσαυξήσεις.

Αιτήσεις για την ανωτέρω ρύθμιση θα γίνονται δεκτές από 19/9/2011 μέχρι 6/10/2011, εργάσιμες ημέρες και ώρες στις αρμόδιες υπηρεσίες (Γραφείο Διαχείρισης Εσόδων-Ταμειακή Υπηρεσία) της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Μινώα Πεδιάδας. Μετά τη λήξη της 6/10/2011 ο Δήμος θα προχωρήσει στη βεβαίωση και την είσπραξη των οφειλών που δεν ρυθμίστηκαν με όλες τις νόμιμες προσαυξήσεις και πρόστιμα.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 28913-40322 και 28913-40323 της Δημοτικής Ενότητας Αρκαλοχωρίου, 28913-40125 της Δημοτικής Ενότητας Καστελλίου και 28913-40405 της Δημοτικής Ενότητας Θραψανού.