Θα αποκτήσουν πρόσβαση για άτομα με ειδικές ανάγκες

Ο Δήμος Καντάνου Σελίνου κατόπιν προτάσεων και εμπεριστατωμένων μελετών του ανακοίνωσε την Ένταξη της Πράξης «Δημιουργία Προσβάσιμων, Ολοκληρωμένων, Θαλάσσιων, Τουριστικών Προορισμών δήμου Καντάνου - Σελίνου"  με Κωδικό ΟΠΣ 5022219 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».

Σύμφωνα με την ανωτέρω πράξη οι παραλίες του Δήμου Καντάνου-Σελίνου, βραβευμένες με Γαλάζιες Σημαίες θα αποκτήσουν πρόσβαση για άτομα με ειδικές ανάγκες.

Το επιλέξιμο ποσό δημόσιας δαπάνης ανέρχεται σε 223.417,00€.