Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Κατάστημα του Δήμου Πλατανιά στο Γεράνι Κυδωνίας στις 21/01/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.30 

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

Θέμα 1ο: Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής (τμηματικής ή μη)
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 2ο: Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Πλατανιά στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 91 του Ν. 4583/18 (ΦΕΚ 212/18.12.2018 τεύχος Α’) "Ένταξη του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» σε οργανικές μονάδες των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και στελέχωση αυτών με μόνιμο προσωπικό»
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 3ο: Διαπίστωση αδυναμίας εκτέλεσης υπηρεσιών καθαριότητας με ίδια μέσα και έγκριση ανάθεσης σε ιδιώτη
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλακωνάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 4ο: Έγκριση της με αριθμό 13/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Βορείου Άξονα περί «Έγκριση προϋπολογισμού της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. για τη χρήση 2019»  
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Σταματάκης, Πρόεδρος ΔΣ ΔΕΥΑΒΑ 

Θέμα 5ο: Έγκριση της με αριθμό 2/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΒΑ  περί «Έγκριση απολογισμού ΔΕΥΑΒΑ χρήσεως 2015»  
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Σταματάκης, Πρόεδρος ΔΣ ΔΕΥΑΒΑ 

Θέμα 6ο: Έγκριση της με αριθμό 3/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΒΑ  περί «Έγκριση απολογισμού ΔΕΥΑΒΑ χρήσεως 2016»
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Σταματάκης, Πρόεδρος ΔΣ ΔΕΥΑΒΑ 

Θέμα 7ο: Έγκριση της με αριθμό 4/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΒΑ  περί «Έγκριση απολογισμού ΔΕΥΑΒΑ χρήσεως 2017»
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Σταματάκης, Πρόεδρος ΔΣ ΔΕΥΑΒΑ 

Θέμα 8ο: Έγκριση της με αριθμό 584/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Βορείου Άξονα περί «Έγκριση ισολογισμού ΔΕΥΑΒΑ χρήσης 2017” 
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Σταματάκης, Πρόεδρος ΔΣ ΔΕΥΑΒΑ 

Θέμα 9ο: Έγκριση της με αριθμό 1/2019 Απόφασης του ΔΣ της ΔΕΥΑΒΑ με θέμα «2η Τροποποίηση - συμπλήρωση της με αριθ. πρωτ. 1380/13-04-2018 προγραμματικής σύμβασης (1η τροποποίηση) μεταξύ Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. και Δήμου Πλατανιά για την τεχνική στήριξη της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.»
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Σταματάκης, Πρόεδρος ΔΣ ΔΕΥΑΒΑ 

Θέμα 10ο: Έγκριση της με αριθμό 1/2019 Απόφασης ΔΣ ΚΕΔΗΠ με θέμα «Έγκριση προϋπολογισμού Κ.Ε.ΔΗ.Π. οικονομικού έτους 2019» 
Εισηγητής: κ. Αντώνης Καπνισάκης, Πρόεδρος ΔΣ ΚΕΔΗΠ 

Θέμα 11ο: Κατανομή πίστωσης  ποσού  8.050,00€  από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2018, (συμπληρωματική κατανομή), για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων μας,(προτεραιότητα για κάλυψη δαπανών θέρμανσης) και απόδοση του στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Πλατανιά
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Καλαϊτζάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά
Θέμα 12ο: Έγκριση υψομετρικής μελέτης οδών που εφάπτονται βόρεια, ανατολικά και νότια του Ο.Τ. 1 της εγκεκριμένης πολεοδομικής μελέτης του οικισμού Παλαιό Γεράνι του Δήμου Πλατανιά Ν. Χανίων
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 13ο: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΒΕΛΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Τ.Κ. ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ»  του Δήμου Πλατανιά 
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 14ο: Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στον Κουρνιδάκη Νεκτάριο του Ελευθερίου κάτοικο Τ.Κ. Βατόλακκου της Δ.Ε. Μουσούρων Δήμου Πλατανιά 
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 15ο: Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στην Σεληνιωτάκη Αικατερίνη του Κωνσταντίνου κάτοικο Τ.Κ. Ψαθογιάννου της Δ.Ε. Μουσούρων Δήμου Πλατανιά 
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 16ο: Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στον Αλυγιζάκη Ζαχαρία του Εμμανουήλ κάτοικο Δ.Κ. Γερανίου της Δ.Ε. Πλατανιά Δήμου Πλατανιά 
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά


Ακολουθήστε το Flashnews στο Google News και στο Facebook