Καλείστε σε τακτική γενική απολογιστική συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Γιώργος Ανεμογιάννης στους Βαρβάρους Ηρακλείου, την Παρασκευή 5 Απριλίου 2019, στις 19.00, και αν δεν υπάρξει απαρτία, την Κυριακή 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ, 2019, στις 11.30, χωρίς άλλη ειδοποίηση.

Τα θέματα της συνέλευσης είναι τα εξής:

  • Έκθεση πεπραγμένων του  2018 ( και έγκρισή τους )
  • Οικονομικός απολογισμός  του 2018  ( και έγκρισή του )
  • Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής
  • Οικονομικός προϋπολογισμός του 2019  ( και έγκρισή του )
  • Λειτουργικά θέματα
  • Πρόγραμμα δράσης
  • Εκδόσεις και διακίνησή τους
  • Θέματα που ενδεχομένως προκύψουν μέχρι τότε ή τεθούν από τα μέλη.

Σημειώσεις :

Η συμμετοχή όλων των μελών στη συνέλευση είναι επιβεβλημένη

Τα μέλη του Κέντρου μπορούν, την ημέρα της συνέλευσης, να προμηθευτούν τις εκδόσεις του Κέντρου με έκπτωση πενήντα τοις εκατό.