Σημειώνεται ότι ο Δήμος Χερσονήσου είναι ένας από τους έντεκα εταίρους του  ευρωπαϊκού προγράμματος SMILE και ο μοναδικός από την Ελλάδα.

Η τέταρτη  συνάντηση του εγκεκριμένου ευρωπαϊκού προγράμματος:  “FirSt and last Mile Inter-modal mobiLity in congested urban arEas of Adrion Region” («Πρώτο και Τελευταίο μίλι διατροπικής κινητικότητας σε αστικές περιοχές με κυκλοφοριακή συμφόρηση της περιοχής της Αδριατικής») με ακρωνύμιο: SMILE, το οποίο υπάγεται στον ειδικό στόχο προτεραιότητας του προγράμματος «Ενίσχυση της ικανότητας για ολοκληρωμένες υπηρεσίες μεταφορών και κινητικότητας και πολυτροπικότητας στην περιοχή της Αδριατικής - Ιονίου “Enhance capacity for integrated transport and mobility services and multimodality in the Adriatic-Ionian area”, στο πλαίσιο του προγράμματος «ADRION PROGRAMME» και αριθμό έργου 252, πραγματοποιήθηκε από 19 ως 21 Φεβρουαρίου 2019 στα Τίρανα της Αλβανίας. 

Στόχος της τεχνικής συνάντησης, ήταν η διερεύνηση της πορείας των εργασιών και συνεργασίας των εταίρων, καθώς και οι επικείμενες ενέργειες του έργου από τη σκοπιά της υλοποίησης των παραδοτέων, αλλά και των διοικητικο-οικονομικών θεμάτων.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 1.290.415,45 € και ο προϋπολογισμός για το Δήμο Χερσονήσου είναι 113.490,00 €. Επικεφαλής εταίρος είναι το Regional Development Centre Koper, ενώ το έργο χρηματοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το 15%  των δαπανών καλύπτεται από εθνικούς πόρους.

Πιο συγκεκριμένα, το έργο SMILE στοχεύει στη βελτίωση της ικανότητας για ολοκληρωμένες υπηρεσίες μεταφορών, κινητικότητας και πολυτροπικότητας στην περιοχή της Αδριατικής-Ιονίου με τη δημιουργία επιλογής για πολυτροπικές υποδομές μεταφορών και κινητικότητας με χαμηλές εκπομπές άνθρακα, ιδίως στις χερσαίες, παράκτιες, αστικές και παραμεθόριες περιοχές που χαρακτηρίζονται από κυκλοφοριακή συμφόρηση και αποτελούν τον εδαφικό στόχο της  Αδριατικής.

Όπως τονίστηκε στη συνάντηση των εταίρων, η διακρατική προσέγγιση είναι απαραίτητη επειδή επιτρέπει τη σύγκριση και την ανταλλαγή εμπειριών. Η καινοτομία και η πρωτοτυπία της πρότασης SMILE έγκειται στην εκπόνηση  σεναρίων  κινητικότητας, στο σχεδιασμό ενός διακρατικού Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) αλλά και στο συνδυασμό των λύσεων πληροφορικής που θα δοκιμαστούν. Η αναμενόμενη προσφορά του SMILE είναι πολυεπίπεδη: αρχικά η ενίσχυση της γνώσης και η λειτουργική  ικανότητα της κινητικότητας των τοπικών/περιφερειακών αρχών και σε δεύτερο επίπεδο, να δοκιμαστούν λύσεις με γρήγορη απόδοση βασισμένες σε ΤΠΕ - συνεπώς να μην απαιτούνται μεγάλες επενδύσεις υποδομών για την προώθηση των διατροπικών μεταφορών.

Αναφορικά με τις αστικές περιοχές που εξετάζονται και εμπίπτουν στον άξονα Adrion (Αδριατική), το έργο SMILE αναμένεται να απεικονίσει και να συγκρίνει σενάρια κινητικότητας για να δοθεί η δυνατότητα στους φορείς χάραξης πολιτικής  να κατανοήσουν καλύτερα τις συνέπειες των δράσεων και, τελικά, να οδηγήσει στην εκπόνηση ενός διακρατικού ΣΒΑΚ  κατόπιν ανταλλαγής τεχνογνωσίας.

Το εν λόγω διακρατικό Σχέδιο Κινητικότητας θα λειτουργήσει ως «κοινή γνωστική ομπρέλα» βάσει της οποίας θα αναπτυχθούν τα τοπικά ΣΒΑΚ.  Συγκεκριμένα, η πρόταση SMILE θα προτείνει και θα εφαρμόσει στους κατοίκους, τους μετακινούμενους, τους τουρίστες, τους επιχειρηματίες του τουρισμού και  στους τουριστικούς πράκτορες λύσεις πληροφορικής (APPs / πλατφόρμες) με στόχο τη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης, την προώθηση διατροπικών λύσεων και μεταφορών με αποτελεσματικότερες ροές κυκλοφορίας. Εν τέλει, η πρόταση SMILE θα συμβάλει στην επίτευξη της στρατηγικής EUSAIR (Πυλώνες 2 & 3: "Σύνδεση της Περιφέρειας", "Βιώσιμος Τουρισμός"). 

Ο Δήμος Χερσονήσου στο πλαίσιο μίας ολιστικής προσέγγισης βιώσιμης κινητικότητας, συμμετέχει την τρέχουσα περίοδο σε διάφορα εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα που αποσκοπούν στο σύνολό τους να αποτελέσουν την εκκίνηση ενός στρατηγικού, πολεοδομικού και κυκλοφοριακού σχεδιασμού του Δήμου Χερσονήσου και αποσκοπεί να επιλύσει μείζονα θέματα κινητικότητας του αστικού και περιαστικού ιστού, με γνώμονα την προώθηση ισόρροπης ανάπτυξης, την υιοθέτηση βιώσιμων εναλλακτικών τρόπων μετακίνησης, την αλλαγή νοοτροπίας των μετακινούμενων και τον συνδυασμό  των μέσων μεταφοράς.

Το Δήμο Χερσονήσου εκπροσώπησαν η ειδική σύμβουλος κ. Θηρεσία Καρπαθιωτάκη - τμήμα Προγραμματισμού Οργάνωσης και Εσωτερικού Ελέγχου - υπεύθυνη καθημερινής διαχείρισης έργου (Communication Manager), και η κ. Μαρία Σωμαρά, Περιβαλλοντολόγος, η οποία κατέχει σύμβαση μίσθωσης έργου, στο εν λόγω έργο.


Ακολουθήστε το Flashnews στο Google News και στο Facebook