Την Τρίτη 2 Απριλίου στο Γεράνι

Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, πρόκειται να πραγματοποιηθεί, στο Κατάστημα του Δήμου Πλατανιά στο Γεράνι Κυδωνίας στις 2/04/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.30 σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-06-2010) για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Αναλυτικά τα θέματα:

Θέμα 1ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

 

Θέμα 2ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 3ο: Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής (τμηματικής ή μη)

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά 

 

Θέμα 4ο: Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης στην Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του  Δήμου Πλατανιά  και εξειδίκευση  σχετικής πίστωσης

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Καλαϊτζάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

 

Θέμα 5ο: Έγκριση της με αριθμ. 11/2019 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου ΚΕΔΗΠ με θέμα «Έγκριση Ισολογισμού και απολογισμού χρήσης από 1-01-2018 έως 31-12-2018»

Εισηγητής: κ. Αντώνης Καπνισάκης, Πρόεδρος Δ.Σ. ΚΕΔΗΠ 

 

Θέμα 6ο: Έγκριση της με αριθμ. 12/2019 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου ΚΕΔΗΠ με θέμα «Προσδιορισμός  μηνιαίας αποζημίωσης Προέδρου ή Αντιπροέδρου και μελών του  Δ.Σ. της Κοινωφελούς  Επιχείρησης Δήμου Πλατανιά (Κ.Ε.ΔΗ.Π ) για τη χρονική περίοδο από 1/01/2019 έως 31/12/2019»

Εισηγητής: κ. Αντώνης Καπνισάκης, Πρόεδρος Δ.Σ. ΚΕΔΗΠ 

 

Θέμα 7ο: Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου με τίτλο «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ & ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ»

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

 

Θέμα 8ο: Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο με τίτλο «Αποκατάσταση του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Δήμου από τις ζημιές που προκλήθηκαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα της 11ης Φεβρουαρίου 2017 της ΣΑΕ 571 με ενάριθμο 2014ΣΕ57100004)»          

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

 

Θέμα 9ο: Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών για το έργο «ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟΝ  ΔΗΜΟ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014, ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ – ΥΠΟΔΟΜΩΝ»

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

 

Θέμα 10ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου με τίτλο: «ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜO ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014, ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ»

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

 

Θέμα 11ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου με τίτλο: «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΟΝΤΟΜΑΡΙΟΥ»

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

 

Θέμα 12ο: Παράταση  του συμβατικού χρόνου για το Συμφωνητικό “Πρόταση Ανάπτυξης Δικτύου Πεζοπορικών Διαδρομών στο Δήμο Πλατανιά”

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 13ο: Άσκηση δικαιώματος αύξησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της  σύμβασης με αρ. πρωτ. 908/22-01-2019 “Επέκταση σύμβασης 806/22-01-2018 για ένα έτος για την παροχή της υπηρεσίας Καθαριότητα (Σάρωση) Κοινόχρηστων Χώρων, Οδών και Πλατειών Δήμου Πλατανιά”

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

 

Θέμα 14ο: 'Eγκριση Απολογισμού δράσεων για την τουριστική προβολή του Δήμου Πλατανιά έτους 2018

Εισηγητής: κ. Μαρινάκης Πέτρος, εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος

 

Θέμα 15ο: Δαπάνες κεντρικών  και παράλληλων εκδηλώσεων της 78ης επετείου  της Μάχης της Κρήτης  και εξειδίκευση των  σχετικών  πιστώσεων

Εισηγητής: κ. Νικόλαος Δασκαλάκης Νικόλαος, Αντιδήμαρχος Πλατανιά 

 

Θέμα 16ο: Συνδιοργάνωση, με την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, τους Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, τους λοιπούς θεσμικούς φορείς του Νομού Χανίων,  του  4ου Μαραθωνίου Κρήτης 2019”, που διοργανώνει το  Αθλητικό Σωματείο με την επωνυμία “Σύλλογος Δρομέων Υγείας Χανίων”, καθώς και των παράλληλων σχετικών  εκδηλώσεων και εξειδίκευση των σχετικών πιστώσεων

Εισηγητής: κ. Νικόλαος Δασκαλάκης Νικόλαος, Αντιδήμαρχος Πλατανιά 

 

Θέμα 17ο: Συμμετοχή Δήμου Πλατανιά, ως συνδιοργανωτής, στην εκδήλωση «Γιορτάζοντας τις Φυσικές Επιστήμες στα Χανιά», που θα διοργανωθεί από το Ε.Κ.Φ.Ε ΧΑΝΙΩΝ (Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστημών Χανίων) , στις 13 και 14 Απριλίου 2019, στα Χανιά  και εξειδίκευση σχετικής πίστωσης

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Καλαϊτζάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά 

 

Θέμα 18ο: Καταβολή οικονομικών ενισχύσεων, για κάλυψη απλών  επισκευαστικών εργασιών και αντικατάσταση οικοσκευών των πλημμυροπαθών του Δήμου Πλατανιά κατά τις πλημμύρες στις 26 Οκτωβρίου 2017, στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος Κοινωνικής Προστασίας που προβλέπεται από το Ν.Δ 57/73 & την  2673 /2001 ΚΥΑ

Εισηγητής: κ. Νικόλαος Δασκαλάκης Νικόλαος, Αντιδήμαρχος Πλατανιά 

 

Θέμα 19ο: Καταβολή οικονομικών ενισχύσεων, για κάλυψη απλών  επισκευαστικών εργασιών και αντικατάσταση οικοσκευών των πλημμυροπαθών του Δήμου Πλατανιά κατά τις πλημμύρες στις 10 & 11 Φεβρουαρίου 2017, στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος Κοινωνικής Προστασίας που προβλέπεται από το Ν.Δ 57/73 & την  2673 /2001 ΚΥΑ

Εισηγητής: κ. Νικόλαος Δασκαλάκης Νικόλαος, Αντιδήμαρχος Πλατανιά 

 

Θέμα 20ο: Καταβολή οικονομικών ενισχύσεων σε πλημμυροπαθείς του Δήμου Πλατανιά κατά τις πλημμύρες στις 1 & 2 Ιανουαρίου 2019, στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος Κοινωνικής Προστασίας που προβλέπεται από το Ν.Δ 57/73 & την  2673 /2001 ΚΥΑ

Εισηγητής: κ. Νικόλαος Δασκαλάκης Νικόλαος, Αντιδήμαρχος Πλατανιά 

 

Θέμα 21ο: Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στην κα Μαλεφιουδάκη Κλεάνθη του Αθανάσιου, κάτοικο Τ.Κ. Φουρνέ της Δ.Ε. Μουσούρων Δήμου Πλατανιά

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά 


Ακολουθήστε το Flashnews στο Google News και στο Facebook