Κατά την πρώτη συνεδρίασή του, συγκροτήθηκε σε Σώμα, το νομικό πρόσωπο του Δήμου Ιεράπετρας με την επωνυμία «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔHMOY ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ», με την παρακάτω σύνθεση, όπως προβλέπει η σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Πρόεδρος του νομικού προσώπου είναι ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Προϊστάκης, Αντιπρόεδρος ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Χρήστος Γαλάνης και μέλη είναι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: Ξανθάκη Αγγελική και Καναβάκη - Ριζωνάκη Δέσποινα καθώς και οι Δημότες Μαυρής Εμμανουήλ, Δασενάκης Εμμανουήλ, Παυλίδης Εμμανουήλ, Γιοβάνογλου Ιωάννα και Κυφωνίδης Νικόλαος.

Ως αναπληρωματικά μέλη ορίστηκαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Λιανάκης Γεώργιος, Λαθουράκης Ιωάννης, Μαχαιράς Μιχαήλ και Λατζανάκης Νικόλαος και οι Δημότες, Αντωνάκης Γεώργιος, Παχλιτζανάκης Ματθαίος, Καπαράκη Δέσποινα, Σωμαράκης Γεώργιος και Χριστοδουλοπούλου Καλή.

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και λήγει με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου ενώ τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος.

Παράλληλα υπήρξε η ομόφωνη έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του νομικού προσώπου.