Συνεδριάζει το  Περιφερειακό Συμβούλιο,  την Πέμπτη 30 Μαΐου 2019 και ώρα 14:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφέρειας Κρήτης (Πλατεία Ελευθερίας).

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης), είναι τα εξής:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου και Περιφερειάρχη.

Β. Απάντηση σε ερώτηση του Περιφερειακού Σύμβουλου

1. ΤΟΜΕΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

1.1 Τρίτη (3η) Τροποποίηση Σχεδίου Δράσης έτους 2019 της Περιφέρειας Κρήτης και των Περιφερειακών Ενοτήτων, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΚ.

- (εισηγήτρια η κα Δασκαλάκη Χρύσα Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΚ).

2 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ  ΘΕΜΑΤΑ

Έγκριση εκτέλεσης προϋπολογισμού Περιφέρειας Κρήτης Α’ τριμήνου 2019, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικού ΠΚ και την αριθμ. 574/2019 απόφαση ΟΕ.

2.2 Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού ΠΚ και ΠΕ έτους 2018,σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικού ΠΚ και την αριθμ. 575/2019 απόφαση ΟΕ.

- (εισηγήτρια των αριθμ. 2.1 και 2.2 θεμάτων η Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ρεθύμνου κα Λιονή Μαρία).

3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

3.1 α) Υποβολή Αίτησης Χρηματοδότησης του έργου: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ» (EQUIPMENT SUPPLY IN ORDER TO IMPROVE READINESS IN NATURAL AND TECHNOLOGICAL DISASTERS MANAGEMENT OF THE REGION OF CRETE) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη», με Κωδικό Πρόσκλησης: ΕΤΠΑ-42 στον Άξονα Προτεραιότητας: 2 «Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη», Με Τίτλο «Δράση 5.b.3: Βελτίωση της ετοιμότητας των φορέων για τη διαχείριση καταστροφών» με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και β) Εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Κρήτης για τις έννομες ενέργειες, σύμφωνα με σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 113215/16-5-2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου

4. Επικύρωση απομαγνητοφωνημένων πρακτικών των αριθμ. 1/31-01-2019, 2/04-03-2019 και 3/04-03-2019 συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου.

 - (εισηγητής ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Πιτσούλης Γιώργος).