Ο τρόπος συλλογής από τους πολίτες και η λήψη μέτρων προστασίας για τη μαλοτήρα, τη ματζουράνα, το φασκόμηλο και τη ρίγανη σύμφωνα με νέα ρυθμιστική δασική αστυνομική διάταξη

Η Διεύθυνση Δασών Χανίων ενημερώνει ότι εκδόθηκε Ρυθμιστική Δασική Αστυνομική Διάταξη περί της συλλογής και λήψης μέτρων προστασίας της μαλοτήρας (Sideritis syriaca) ενδημικού φυτικού είδους της Κρήτης, ως και των αρωματικών φυτών και φαρμακευτικών φυτικών ειδών ματζουράνας (origanum microphyllum), φασκόμηλου (salvia fruticosa) και ρίγανης (origanum vulgaris) για την Περιφερειακή Ενότητα (Π.Ε) Χανίων, με δεκαετή ισχύ.

Σύμφωνα με την παραπάνω:

Α) Σε όλη την έκταση της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων 

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ, ατελώς και άνευ εγκρίσεως της δασικής υπηρεσίας και ΜΟΝΟ για κάλυψη ατομικών αναγκών τη συλλογή μαλοτήρας, ματζουράνας, φασκόμηλου και ρίγανης με χρήση ψαλιδιού, ή μαχαιριού και χωρίς την αποκοπεί ολόκληρου του βλαστού και μέχρι της ανώτατης ποσότητας των 500χλγ (1/2 κιλό) για κάθε άτομο και για κάθε ένα εκ των παραπάνω αναφερθέντων ειδών.

Β) Εντός του Δικτύου NATURA 2000 των Λευκών Ορέων

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ σε περιοχές εντός του δικτύου NATURA 2000 των Λευκών Ορέων και σε υψόμετρο άνω των 1.200 μέτρων τη συλλογή για εμπορία μαλοτήρας ΜΟΝΟ με την άδεια της δασικής υπηρεσίας η οποία θα εκδίδεται μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου με καταβολή αντίστοιχου μισθώματος του ισχύοντος πίνακα διατίμησης δασικών προϊόντων.

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ σε περιοχές εκτός του NATURA 2000 των Λευκών Ορέων τη συλλογή για εμπορία μαλοτήρας, ματζουράνας, φασκόμηλου και ρίγανης ΜΟΝΟ με την άδεια της δασικής υπηρεσίας η οποία θα εκδίδεται μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου με καταβολή αντίστοιχου μισθώματος του ισχύοντος πίνακα διατίμησης δασικών προϊόντων.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ:

  • η εκρίζωση ή την ολοκληρωτική αποκοπή των βλαστών, παντός είδους αρωματικού, φαρμακευτικού, μελισσοκομικού, ανθοκομικού και διακοσμητικού φυτού, δενδρυλλίου, θάμνου, φρυγάνου ή πόας, σε όλες τις περιοχές που είναι ενταγμένες στο δίκτυο προστασίας NATURA 2000.
  • η συλλογή για εμπορία ματζουράνας (origanum microphyllum), φασκόμηλου (salvia fruticosa) και ρίγανης (origanum vulgaris) σε όλες τις περιοχές που είναι ενταγμένες στο δίκτυο προστασίας NATURA 2000.

Γ) Εκτός του Δικτύου NATURA 2000 των Λευκών Ορέων:

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ σε περιοχές εκτός του δικτύου  NATURA 2000 των Λευκών Ορέων , η συλλογή για εμπορία  μαλοτήρας, ματζουράνας, φασκόμηλου και ρίγανης μόνο με άδεια της δασικής υπηρεσίας, η οποία θα εκδίδεται μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου με καταβολή του αντίστοιχου μισθώματος του ισχύοντος πίνακα διατίμησης δασικών προϊόντων.

Η ποσότητα που εγκρίνεται για κάθε άδεια εξαρτάται από τις διαθέσιμες ποσότητες των φυτών στη συγκεκριμένη περιοχή και τις ζητούμενες ποσότητες συλλογής.

Η εκδιδόμενη άδεια είναι προσωπική και η συλλογή θα γίνεται αποκλειστικά από τον κάτοχο της άδειας απαγορευόμενης της χρησιμοποίησης συνεργείου, με χρήση ψαλίδας ή μαχαιριού και χωρίς να αποκόπτονται όλοι οι βλαστοί κάθε φυτού ώστε να είναι ασφαλής η αναπαραγωγή αυτών .

Η διακίνηση θα γίνεται με βάση την εκδοθείσα άδεια συλλογής.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η εκρίζωση ή την ολοκληρωτική αποκοπή των βλαστών, παντός είδους αρωματικού, φαρμακευτικού, μελισσοκομικού, ανθοκομικού και διακοσμητικού φυτού, δενδρυλλίου, θάμνου, φρυγάνου ή πόας.

ΣΗΜΕΙΩΝΟΥΜΕ ότι το φυτικό είδος δίκταμος (origanum dictamus), υπάγεται μεταξύ άλλων, στον Πίνακα Α΄ άρθρου 1 του Π.Δ. 67/1981(ΦΕΚ 23 τ.Α΄/ 30-1-81 και όπως αυτό διορθώθηκε στο ΦΕΚ 43 τ.Α΄/18-2-1981) “κηρύσσεται προστατευτέο”  και δυνάμει του άρθρου 2 ανωτέρω Π.Δ. “Απαγορεύεται καθ΄ άπασαν της Επικράτειαν και καθ΄ όλην την διάρκεια του έτους, η συλλογή, η μεταφύτευσις, η εκρίζωσις, η κοπή, η μεταφορά, η πώλησις και η αγορά ή εξαγωγή εκ της Χώρας ως και η δια παντός τρόπου καταστροφή του..., επιφυλασσομένων των εξαιρέσεων των άρθρων 6, 7 και 8 του παρόντος” (Π.Δ. 67/1981).

Οι παραβάτες αυτής της Δ.Α.Δ., συλλέκτες, πωλητές και γενικώς εμπορευόμενοι τα ανωτέρω είδη τιμωρούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες ποινικές διατάξεις των άρθρων 268, 271 και 287 του Ν.Δ 86/69 «Περί Δασικού Κώδικα»,  άρθρου 28 του Ν. 1650/86 «Για την προστασία του Περιβάλλοντος» ως και άρθρου 57 του  Ν. 2637/98 «Σύσταση Οργανισμού Πιστοποίησης κ.λ.π».

 Οι δε παρανόμως συλλεχθείσες ποσότητες σε οποιαδήποτε φάση της συλλογής, της μεταφοράς, της πώλησης,  της αγοράς ή της τυποποίησής τους,  κατάσχονται, δημεύονται  και εκποιούνται ή διατίθενται με απόφαση της Δ/νσης Δασών Χανίων. Ομοίως κατάσχονται και δημεύονται τα κάθε είδους εργαλεία ή μεταφορικά μέσα που χρησιμοποιούνται από τους παραβάτες.

Την εφαρμογή της διατάξεως αυτής αναθέτουμε στα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, Θηροφυλακής, Αστυνομίας και σε κάθε φιλόνομο και φιλοπρόοδο πολίτη.


Ακολουθήστε το Flashnews στο Google News και στο Facebook