Ο λόγος για τις ρυθμίσεις για τον χωροταξικό σχεδιασμό και το κτηματολόγιο

Σε δυο κομβικές παρεμβάσεις, που έχουν μεγάλο αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία και τα νοικοκυριά και προώθησε ο υπουργός Περιβάλλοντος κι Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης αναφέρεται το ΙΟΒΕ στη μελέτη του το ΙΟΒΕ με τίτλο «Οι αναπτυξιακές προοπτικές των Κατασκευών στην Ελλάδα» που παρουσιάστηκε χθες.

Ο λόγος για τις ρυθμίσεις για τον χωροταξικό σχεδιασμό και το κτηματολόγιο.

Όπως αναφέρεται η κατασκευαστική δραστηριότητα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον χώρο στον οποίο αναπτύσσονται οι οικονομικές και κοινωνικές δραστηριότητες. Ο χωροταξικός σχεδιασμός, θέτει το ευρύτερο πλαίσιο των κανόνων και των πολιτικών που έχουν άμεσες επιδράσεις στον χώρο, και κατά συνέπεια επηρεάζει σημαντικά τον τομέα των κατασκευών και την ανάπτυξη οικονομικών δραστηριοτήτων που συνδέονται με τα ακίνητα.

Όπως αναφέρεται χωροταξικός σχεδιασμός επιδρά καταλυτικά στη δυνατότητα αξιοποίησης των ακινήτων και άρα στην αξία τους. Η επίδραση αυτή επιτυγχάνεται, ενδεικτικά, μέσω της απόδοσης χρήσεων γης και όρων δόμησης, των μηχανισμών πολεοδόμησης που προσδιορίζονται για κάθε περιοχή και των διαδικασιών που ακολουθούνται για τις πολεοδομικές αδειοδοτήσεις, (π.χ. κεντρική διοίκηση ή οικείες πολεοδομίες και υπηρεσίες των περιφερειών), οι οποίες καθορίζουν τους χρόνους, την ευελιξία της πολεοδομικής νομοθεσίας κ.ά.

Το ΙΟΒE αφού επισημαίνει ότι το υφιστάμενο σύστημα χωροταξικού σχεδιασμού εμφανίζει αδυναμίες στα πεδία του σχεδιασμού, της εφαρμογής, της παρακολούθησης και της επικαιροποίησης, σημειώνει ότι ως αποτέλεσμα, δεν αντιμετωπίζει τις ιδιαίτερα επείγουσες οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανάγκες της χώρας και δημιουργεί ανασφάλεια δικαίου στις επιχειρήσεις. Το σύστημα χαρακτηρίζεται από πολυνομία και πολυπλοκότητα του ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου. Ωστόσο χαρακτηρίζει θετική την εξέλιξη για τον εξορθολογισμό και απλοποίηση της χωροταξικής και πολεοδομικής νομοθεσίας αποτέλεσε η ψήφιση του Ν.4269/2014 «Χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση – Βιώσιμη ανάπτυξη», σε συνδυασμό με την αναθεώρησή του με τον Ν.4447/2016 «Χωροταξικός Σχεδιασμός – Βιώσιμη Ανάπτυξη και άλλες διατάξεις».

Κοινό πλαίσιο μεταξύ των δύο νομοθετημάτων, σημειώνει το ΙΟΒΕ, αποτελούν η ασφάλεια δικαίου ως βάση για την ορθή οικονομική ανάπτυξη, η επίσπευση των διαδικασιών σχεδιασμού και μείωσης των επικαλύψεων, αντιφάσεων και αντιθέσεων μεταξύ των σχεδίων διαφορετικών επιπέδων, η διάκριση του σχεδιασμού σε στρατηγικό και ρυθμιστικό επίπεδο, η κατανομή αρμοδιοτήτων σε συμβατότητα με τη διοικητική διαίρεση, και η διαμόρφωση πλαισίου για την κωδικοποίηση της σχετικής νομοθεσίας.

Ειδικότερα, στον Ν.4447/2016 έγινε προσπάθεια να μειωθεί η ιεραρχική δομή του συστήματος χωρικού σχεδιασμού, ενώ καταγράφονται μεταβολές και ως προς τους ρόλους που αποδίδει στο Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξίας, στην Εθνική Χωρική Στρατηγική, στα σχέδια Εθνικού και Περιφερειακού επιπέδου και στον τρόπο ενσωμάτωσης των Ειδικών Χωρικών Σχεδίων. Κτηματολόγιο Ένα άλλο σημαντικό σημείο στο οποίο στέκεται το ΙΟΒΕ και αφορά πρόβλημα της αγοράς ακινήτων αλλά και ευρύτερα του κλάδου Κατασκευών είναι το Κτηματολόγιο που με σκληρή προσπάθεια σταδιακά ολοκληρώνεται.

Βέβαια το ΙΟΒΕ αναφέρει ότι δεν λειτουργεί πλήρως γεγονός που επηρεάζει τον κλάδο. Όπως αναφέρει το ΙΟΒΕ ένα πλήρες Κτηματολόγιο: α) Καταγράφει και κατοχυρώνει οριστικά τα δικαιώματα ιδιοκτησίας των πολιτών και τη δημόσια περιουσία, β) Περιορίζει τη γραφειοκρατία, απλουστεύει και επιταχύνει τις διαδικασίες μεταβίβασης της ακίνητης περιουσίας, ενισχύοντας συγχρόνως τη διαφάνεια και την ασφάλεια στις συναλλαγές, γ) Αναβαθμίζει την αγορά ακινήτων και αυξάνει την αξία της ακίνητης ιδιοκτησίας με συνέπεια να προσελκύονται σημαντικότατες επενδύσεις και δ) Βοηθά στην προστασία του περιβάλλοντος, οριοθετώντας τα δάση και τον αιγιαλό, και αποτρέποντας έτσι τις καταπατήσεις και την αυθαιρεσία.