Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ανακοινώνει την αναπροσαρμογή των ακόλουθων επιτοκίων χορηγήσεων και δανείων, ως εξής:

Βασικό Επιτόκιο Χορηγήσεων (Β.Ε.Χ.) από 7,05% σε 7,06%
Βασικό Επιτόκιο Στεγαστικών (Β.Ε.Σ.) από 5,55% σε 5,56%
Προνομιακό Επιτόκιο Χορηγήσεων (Π.Ε.Χ.) από 6,55% σε 6,56%
Βασικό Επιτόκιο Καταναλωτικών (Β.Ε.Κ.) από 11,19% σε 11,20%
Πιστωτική Κάρτα Hellenicard VISA (κλασική) από 15,55% σε 15,56%
Πιστωτική Κάρτα Hellenicard VISA (χρυσή) από 15,05% σε 15,06%

Οι αναπροσαρμογές των παραπάνω επιτοκίων είναι αποτέλεσμα της αύξησης στο επιτόκιο Euribor 3μηνης διάρκειας και ισχύουν από 03/10/2011.