Οι πέντε είναι από τον συνδυασμό του Δημάρχου Γ. Μαρινάκη και ο έκτος ο υποψήφιος δήμαρχος Θωμάς Κρεβετζάκης

Ανακοινώθηκαν το μεσημέρι τα ονόματα των έξι Αντιδημάρχων του Δήμου Ρεθύμνου, η θητεία των οποίων ορίστηκε για ένα έτος, μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου 2020.

Στην απόφαση του Δημάρχου Γιώργη Μαρινάκη αναφέρονται τα εξής:

«Ορίζουμε , τους Δημοτικούς Συμβούλους του επιτυχόντος συνδυασμού « Νέα Αντίληψη » κ. κ. Δημήτρη Λελεδάκη , Άγγελο Μαλά , Γιώργο Σκορδίλη , Στέλιο Σπανουδάκη και την κα Άννα Ελευθεριάδου – Γκίκα καθώς και τον Δημοτικό Σύμβουλο του Συνδυασμού « Οι πολίτες μπροστά – Ένας Δήμος για όλους » κ. Θωμά Κρεβετζάκη , Αντιδημάρχους του Δήμου Ρεθύμνης για το χρονικό διάστημα από την 1η Σεπτεμβρίου 2019 έως και την 1η Σεπτεμβρίου 2020 και τους μεταβιβάζουμε την άσκηση αρμοδιοτήτων καθ’ ύλην και κατά τόπο , όπως αναλυτικά αναφέρονται παρακάτω : 

1, Στον κ. Δημήτρη Λελεδάκη μεταβιβάζεται η άσκηση αρμοδιοτήτων καθ’ ύλη και κατά τόπο σε θέματα Καθαριότητας , Περιβάλλοντος Ανακύκλωσης και Πολιτικής Προστασίας. 

Αναλυτικότερα ο κ. Δημήτρης Λελεδάκης , αναλαμβάνει τις παρακάτω περιγραφόμενες αρμοδιότητες που έχουν ως εξής : 
1. Την οργάνωση , διοίκηση , παρακολούθηση , τον συντονισμό και τον έλεγχο όλων των λειτουργιών της Διεύθυνσης Καθαριότητας , Διαχείρισης Απορριμμάτων και Αστικού Περιβάλλοντος. 
2. Την οργάνωση , διοίκηση , παρακολούθηση , τον συντονισμό και τον έλεγχο των λειτουργιών της Πολιτικής Προστασίας. 
3. Την προώθηση των θεμάτων που άπτονται στις λειτουργίες της Ανακύκλωσης και της Προστασίας του Περιβάλλοντος. 
4. Την συνεργασία με τους αρμόδιους Αντιδημάρχους διαχείρισης της Καθημερινότητας της Πόλης και των Οικισμών για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου Ρεθύμνης. 
5. Την υπογραφή όλων των εγγράφων πλην των οικονομικών συμβάσεων που εκδίδονται στο πλαίσιο των παραπάνω καθ’ ύλην ανατιθέμενων αρμοδιοτήτων του. 
6. Την αναπλήρωση του Δημάρχου σε περίπτωση απουσίας του κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο εκάστου έτους. 
7. Την εκπροσώπηση του Δήμου σύμφωνα με τις ανάγκες του. 
8. Την Τέλεση Πολιτικών Γάμων.
Επί πλέον ο κ. Δημήτρης Λελεδάκης ορίζεται αρμόδιος για τις Δημοτικές Ενότητες Λαππαίων και Νικηφόρου Φωκά και θ’ ασκεί τις παρακάτω οριζόμενες αρμοδιότητες από το άρθρο 68 παρ. 3 του Ν. 4555/2018 , το οποίο τροποποιεί το άρθρο 59 του Ν. 3852/2010 , οι οποίες έχουν ως εξής : 
1. Την Ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στις Δημοτικές Ενότητες Λαππαίων και Νικηφόρου Φωκά. 
2. Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στις παραπάνω Δημοτικές Ενότητες. 
3. Την μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού που βρίσκεται στις Δημοτικές Ενότητες Λαππάιων και Νικηφόρου Φωκά σε κατάσταση καλής λειτουργίας. 
4. Την υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου Ρεθύμνης βεβαιώσεων , πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια των Δημοτικών Ενοτήτων Λαππαίων και Νικηφόρου Φωκά. 
5. Την επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν στις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες των Δημοτικών Ενοτήτων Λαππαίων και Νικηφόρου Φωκά σε συνεργασία με τους καθ’ ύλην αρμόδιους Αντιδημάρχους , Εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους και τους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων.

2. Στον κ. Άγγελο Μαλά μεταβιβάζεται η άσκηση αρμοδιοτήτων σε θέματα Τεχνικών Έργων και Κυκλοφοριακών Θεμάτων. 

Αναλυτικότερα ο κ. Άγγελος Μαλάς , αναλαμβάνει τις παρακάτω περιγραφόμενες αρμοδιότητες που έχουν ως εξής : 
1. Την οργάνωση , διοίκηση , παρακολούθηση , τον συντονισμό και τον έλεγχο όλων των λειτουργιών των Τμημάτων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρεθύμνης. 
2. Την εποπτεία της εκτέλεσης του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Ρεθύμνης. 
3. Την παρακολούθηση της εξέλιξης των μελετών και των τεχνικών έργων που εκτελούνται στον Δήμο Ρεθύμνης. 
4. Την εποπτεία και την προώθηση κυκλοφοριακών θεμάτων και θεμάτων Βιώσιμης Κινητικότητας του Δήμου Ρεθύμνης. 
5. Την Υπογραφή των εγγράφων που είναι συναφή με τις αρμοδιότητες του. 
6. Την αναπλήρωση του Δημάρχου σε περίπτωση απουσίας του κατά τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο εκάστου έτους. 
7. Την εκπροσώπηση του Δήμου σύμφωνα με τις ανάγκες του. 
8. Την Τέλεση Πολιτικών Γάμων

3. Στον κ. Γιώργο Σκορδίλη μεταβιβάζεται η άσκηση αρμοδιοτήτων καθ’ ύλη και κατά τόπο σε θέματα Καθημερινότητας Οικισμών. 

Αναλυτικότερα ο κ. Γιώργος Σκορδίλης , αναλαμβάνει τις παρακάτω περιγραφόμενες αρμοδιότητες που έχουν ως εξής : 
1. Την εποπτεία και την συντήρηση όλων των υποδομών των οικισμών του Δήμου Ρεθύμνης. 
2. Την επίλυση προβλημάτων που προκύπτουν σε όλες τις Κοινότητες του Δήμου Ρεθύμνης σε συνεργασία με τους καθ’ ύλη αρμόδιους Αντιδημάρχους , Προέδρους και Συμβούλους Κοινοτήτων. 
3. Την Υπογραφή των εγγράφων που είναι συναφή με τις αρμοδιότητες του. 
4. Την αναπλήρωση του Δημάρχου σε περίπτωση απουσίας του κατά τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο εκάστου έτους. 
5. Την εκπροσώπηση του Δήμου σύμφωνα με τις ανάγκες του. 
6. Την Τέλεση Πολιτικών Γάμων
Επί πλέον ο κ. Γιώργος Σκορδίλης ορίζεται αρμόδιος για την Δημοτική Ενότητα Αρκαδίου και θ’ ασκεί τις παρακάτω οριζόμενες αρμοδιότητες από το άρθρο 68 παρ. 3 του Ν. 4555/2018 , το οποίο τροποποιεί το άρθρο 59 του Ν. 3852/2010 , οι οποίες έχουν ως εξής : 
1. Την Ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην δημοτική ενότητα Αρκαδίου. 
2. Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα. 
3. Την μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού που βρίσκεται στην δημοτική ενότητα Αρκαδίου σε κατάσταση καλής λειτουργίας. 
4. Την υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου Ρεθύμνης βεβαιώσεων , πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας Αρκαδίου. 
5. Την επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν στις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες της δημοτικής ενότητας Αρκαδίου σε συνεργασία με τους καθ’ ύλην αρμόδιους Αντιδημάρχους , Εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους και τους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων

4. Στον κ. Στέλιο Σπανουδάκη μεταβιβάζεται η άσκηση αρμοδιοτήτων σε Θέματα Οικονομικά και Δημοτικής Περιουσίας. 

Αναλυτικότερα ο κ. Στέλιος Σπανουδάκης , αναλαμβάνει τις παρακάτω περιγραφόμενες αρμοδιότητες που έχουν ως εξής : 
1. Την ευθύνη της λειτουργίας των Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρεθύμνης. 
2. Την ευθύνη της διαφύλαξης και της διαχείρισης της Δημοτικής Περιουσίας. 
3. Την υπογραφή των εγγράφων και των συμβάσεων που εκδίδονται και είναι συναφή με τις αρμοδιότητες του. 
4. Την αναπλήρωση του Δημάρχου σε περίπτωση απουσίας του κατά τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο εκάστου έτους. 
5. Την εκπροσώπηση του Δήμου σύμφωνα με τις ανάγκες του. 
6. Την Τέλεση Πολιτικών Γάμων. 

5. Στον κ. Θωμά Κρεβετζάκη μεταβιβάζεται η άσκηση αρμοδιοτήτων σε Θέματα Καθημερινότητας της Πόλης του Ρεθύμνου και των Προαστίων της. 

Αναλυτικότερα ο κ. Θωμάς Κρεβετζάκης, αναλαμβάνει τις παρακάτω περιγραφόμενες αρμοδιότητες που έχουν ως εξής : 
1. Την εποπτεία και την συντήρηση όλων των έργων υποδομής της Πόλης και των Προαστίων του Δήμου Ρεθύμνης. 
2. Την εποπτεία των Κανονιστικών που αφορούν την οργάνωση και την λειτουργία των περιοχών ευθύνης του.
3. Την συνεργασία με το Κοινοτικό Συμβούλιο Ρεθύμνου για την προώθηση θεμάτων που αφορούν την πόλη και τα προάστια του Δήμου Ρεθύμνης. 
4. Την συνεργασία με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Καθαριότητας , τον Αντιδήμαρχο Οικισμών και την Αρμόδια Υπηρεσία για τη διαχείριση των μηχανημάτων του Δήμου ανάλογα με τις ανάγκες που υπάρχουν. 
5. Την Υπογραφή των εγγράφων που είναι συναφή με τις αρμοδιότητες του. 
6. Την αναπλήρωση του Δημάρχου σε περίπτωση απουσίας του κατά τους μήνες Μάιο και Ιούνιο εκάστου έτους. 
7. Την εκπροσώπηση του Δήμου σύμφωνα με τις ανάγκες του. 
8. Την Τέλεση Πολιτικών Γάμων 

6. Στην κα Άννα Ελευθεριάδου – Γκίκα μεταβιβάζεται η άσκηση αρμοδιοτήτων σε θέματα Παιδείας – Δια Βίου Μάθησης – Νέας Γενιάς και Κοινωνικής Πολιτικής. 

Αναλυτικότερα η κα Άννα Ελευθεριάδου – Γκίκα , αναλαμβάνει τις παρακάτω περιγραφόμενες αρμοδιότητες που έχουν ως εξής : 
1. Την οργάνωση , διοίκηση , παρακολούθηση , τον συντονισμό και τον έλεγχο όλων των λειτουργιών του τμήματος Παιδείας – Δια Βίου Μάθησης – Νέας Γενιάς καθώς και του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας. 
2. Τον συντονισμό και τη παρακολούθηση θεμάτων Δια βίου μάθησης. 
3. Την επίβλεψη της λειτουργίας του Κέντρου Νέας Γενιάς – Δια Βίου Μάθησης σε συνεργασία με την ομάδα Διαχείρισης του Κέντρου που ορίζεται από τον Δήμαρχο Ρεθύμνης. 
4. Την Υπογραφή των εγγράφων που είναι συναφή με τις αρμοδιότητες της. 
5. Την αναπλήρωση του Δημάρχου σε περίπτωση απουσίας του κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο εκάστου έτους. 
6. Την εκπροσώπηση του Δήμου σύμφωνα με τις ανάγκες του. 
7. Την Τέλεση Πολιτικών Γάμων

Τέλος την αρμοδιότητα για την Δημοτική Ενότητα Ρεθύμνης θα έχει ο ίδιος ο Δήμαρχος του Δήμου Ρεθύμνης , ο οποίος και θα ασκεί τις οριζόμενες αρμοδιότητες από το άρθρο 68 παρ. 3 του Ν. 4555/2018 , το οποίο τροποποιεί το άρθρο 59 του Ν. 3852/2010.»