Άνοιξε από σήμερα, Πέμπτη 5 Σεπτεμβρίου, το πληροφοριακό σύστημα σχετικά με τη διόρθωση προφανών σφαλμάτων που αφορούν στα παραστατικά συμμόρφωσης του Μέτρου 11, δηλαδή για τις «Βιολογικές Καλλιέργειες», τα οποία συνδέονται με υποβληθείσες ενδικοφανείς προσφυγές και θα παραμείνει ανοικτό έως την 10 η Σεπτεμβρίου.

Με αφορμή την λειτουργία του εν λόγω συστήματος ο ΟΠΕΚΕΠΕ καλεί τους ενδιαφερόμενους παραγωγούς φυτικής και ζωικής κατεύθυνσης, που έχουν υποβάλει ενδικοφανείς προσφυγές, για την πληρωμή εκκαθάρισης του 2018, να επανυποβάλλουν τα σχετικά παραστατικά με την ορθή διαδικασία ώστε να αποφευχθεί κίνδυνος απώλειας ενισχύσεων.

Αναλυτικά, σε σχετική ανακοίνωση του οργανισμού πληρωμών αναφέρονται τα εξής:

«Σε συνέχεια ολοκλήρωσης της διαδικασίας υποβολής ενδικοφανών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 18 της με αριθ. 2848/145689/28-12-2017 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ. 4310/Β’/ 2016) για τον καθορισμό πλαισίου εφαρμογής του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014-2020, και για την αποφυγή κινδύνου απώλειας ενισχύσεων, παρακαλούνται οι παραγωγοί οι οποίοι υπέβαλαν ενδικοφανή προσφυγή για την πληρωμή εκκαθάρισης του 2018 Φυτικής και Ζωικής Κατεύθυνσης επισυνάπτοντας στην οθόνη της προσφυγής τα παραστατικά ειδικών διατάξεων (εργαστηριακών ελέγχων και πιστοποίησης) να τα επανυποβάλλουν με την ορθή διαδικασία στη σχετική οθόνη "Υποβολή παραστατικών" του Πληροφοριακού Συστήματος μέσω της διαδικασίας αναθεώρησης της οριστικής τους εγγραφής παραστατικών.

Το σύστημα θα είναι ανοιχτό για τις εν λόγω αναθεωρήσεις των παραστατικών από την Πέμπτη 5-9-2019 έως και την Τρίτη 10-9-2019».