Όλα τα ονόματα και οι θέσεις 

Ορίσθηκαν οι Αντιδήμαρχοι και οι Εντεταλμένοι Σύμβουλοι στο Δήμο Πλατανιά, κατά  την τρέχουσα δημοτική περίοδο και για το διάστημα,  από την  υπογραφής  των πράξεων  και έως 30/9/2020.

Συνημμένα σας αποστέλλονται οι σχετικές αποφάσεις.

Α.Μεταβιβάζουμε στον Αντιδήμαρχο και Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Καλαϊτζάκη Γεώργιο του Εμμανουήλ, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

1.Τα θέματα που αφορούν καταστήματα, τις επιχειρήσεις, το εμπόριο και την ρύθμιση εμπορικών δραστηριοτήτων και ειδικότερα την έκδοση και υπογραφή πάσης φύσης αδειών, εγγράφων και διοικητικών πράξεων που απαιτούνται για τη λειτουργία οποιασδήποτε επιχείρησης, εκμετάλλευσης, οργανισμού, φορέα. Τα θέματα που αφορούν τη λειτουργία Δημοτικών και λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων, την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και τη χορήγηση σχετικών αδειών καθώς και την διαφήμιση, και τους χώρους για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας διαφήμισης.

2.Την εποπτεία και μέριμνα για τον Πολεοδομικό Σχεδιασμό.

3. Την προστασία και προαγωγή της Υγείας και τα θέματα υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας.

4.Τις κατά τόπον αρμοδιότητες της Δημοτικής Ενότητας Βουκολιών και ειδικότερα:

α) Την ευθύνη της λειτουργίας των αποκεντρωμένων δημοτικών υπηρεσιών που είναι
εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
β) Την συνευθύνη, για τον σχεδιασμό, παρακολούθηση και υλοποίηση των έργων και
των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
γ)Την μέριμνα για όλα τα θέματα που αφορούν την αγροτική οδοποιία στη δημοτική
ενότητα καθώς και δράσεις σε θέματα πολιτικής προστασίας που αφορούν την Δημοτική
Ενότητα.
δ)Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε
κατάσταση καλής λειτουργίας.
ε) Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και
λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που
λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.
στ) Τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των
προβλημάτων των κοινοτήτων τους.
Για τις ανωτέρω ανατιθέμενες αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με αυτές.
Β. Μεταβιβάζουμε στον Αντιδήμαρχο και Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Μαλακωνάκη Ιωάννη του Αντωνίου, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες:
1.Καθ’ύλην, την εποπτεία και ευθύνη της Καθαριότητας και της Ανακύκλωσης και ειδικότερα την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων.
2.Τα θέματα που αφορούν το ζωϊκό κεφάλαιο, την αδεσποτία των παραγωγικών ζώων και την αλιεία.
3.Την εποπτεία και ευθύνη των δημοτικών κοιμητηρίων.
4.Τις κατά τόπον αρμοδιότητες της Δημοτικής Ενότητας Κολυμβαρίου και ειδικότερα:
α) Την ευθύνη της λειτουργίας των αποκεντρωμένων δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
β) Την συνευθύνη, για τον σχεδιασμό, παρακολούθηση και υλοποίηση των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
γ)Την μέριμνα για όλα τα θέματα που αφορούν την αγροτική οδοποιία στη δημοτική
ενότητα καθώς και δράσεις σε θέματα πολιτικής προστασίας που αφορούν την Δημοτική Ενότητα.
δ)Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.
ε) Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και

λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που
λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.
στ) Τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των
προβλημάτων των κοινοτήτων τους.
Για τις ανωτέρω ανατιθέμενες αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και
υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με
αυτές.
Γ. Μεταβιβάζουμε στον Αντιδήμαρχο και Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ.
Σολιδάκη Εμμανουήλ του Γεωργίου, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, τις
παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες:
1.Καθ’ ύλην, την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και εποπτεία επί
θεμάτων της Δημοτικής Περιουσίας.
2.Καθ’ ύλην, την οργάνωση, προγραμματισμό, παρακολούθηση, συντονισμό και
εποπτεία των θεμάτων της Πολιτικής Προστασίας.
3.Ο ανωτέρω επικουρεί τον Δήμαρχο στα θέματα και λειτουργία των Τεχνικών
Υπηρεσιών.
4. Τις κατά τόπον αρμοδιότητες της Δημοτικής Ενότητας Μουσούρων και ειδικότερα:
α) Την ευθύνη της λειτουργίας των αποκεντρωμένων δημοτικών υπηρεσιών που είναι
εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
β) Την συνευθύνη, για τον σχεδιασμό, παρακολούθηση και υλοποίηση των έργων και
των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
γ)Την μέριμνα για όλα τα θέματα που αφορούν την αγροτική οδοποιία στη δημοτική
ενότητα.
δ)Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε
κατάσταση καλής λειτουργίας.
ε) Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και
λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που
λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.
στ) Τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των
προβλημάτων των κοινοτήτων τους.

Για τις ανωτέρω ανατιθέμενες αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και
υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με
αυτές.

Δ. Μεταβιβάζουμε στον Αντιδήμαρχο και Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ.
Σταματάκη Ιωάννη του Θεοδώρου
, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, τις παρακάτω
καθ’ ύλην αρμοδιότητες:
1.Καθ’ ύλην, την εποπτεία και ευθύνη της Διεύθυνσης των Διοικητικών Υπηρεσιών και
των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου καθώς και την εποπτεία και ευθύνη της
Διεύθυνσης του ΚΕΠ.
2.Καθ ́ύλην, την ευθύνη του Γραφείου Κίνησης και διαχείρισης & συντήρησης οχημάτων
και μηχανημάτων έργων, λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού και καυσίμων.
3.Καθ ́ύλην, την ευθύνη των θεμάτων αιγιαλού και παραλίας και κατάληψης
κοινοχρήστων χώρων
4.Τις κατά τόπον αρμοδιότητες της Δημοτικής Ενότητας Πλατανιά και ειδικότερα:
α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υποδομών που είναι εγκατεστημένες στη
δημοτική ενότητα.
β) Την συνευθύνη, για τον σχεδιασμό, παρακολούθηση και υλοποίηση των έργων και
των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
γ)Την μέριμνα για όλα τα θέματα που αφορούν την αγροτική οδοποιία στη δημοτική
ενότητα καθώς και δράσεις σε θέματα πολιτικής προστασίας που αφορούν την Δημοτική
Ενότητα.
δ)Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε
κατάσταση καλής λειτουργίας.
ε) Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και
λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που
λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.
στ) Τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των
προβλημάτων των κοινοτήτων τους.
Για τις ανωτέρω ανατιθέμενες αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και
υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με
αυτές.
Ε. O Δήμαρχος εξακολουθεί να ασκεί αποκλειστικά τις αρμοδιότητες της παρ. 1, εδαφ. α,
β, γ, δ, ε, στ, θ του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 και προΐσταται της Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών και της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

ΣΤ. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι
μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.
Ζ. Η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον
ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου, για λόγους που ανάγονται
στην άσκηση των καθηκόντων του
Η. α. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Γεωργίου Καλαϊτζάκη που απουσιάζει ή
κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ Εμμανουήλ Σολιδάκης

β. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Ιωάννη Μαλακωνάκη που απουσιάζει ή
κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Σταματάκης.

γ. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ Εμμανουήλ Σολιδάκη που απουσιάζει ή
κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Καλαϊτζάκης.

δ. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Ιωάννη Σταματάκη που απουσιάζει ή κωλύεται
ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Μαλακωνάκης
.
Θ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Σολιδάκης Εμμανουήλ του Γεωργίου που αναπληρώνει το Δήμαρχο και
όταν και αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Μαλακωνάκη Ιωάννη του Αντωνίου.
Ι. Τους πολιτικούς γάμους τελεί ο Δήμαρχος. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται για οποιοδήποτε λόγο, αρμόδιοι για την τέλεση των πολιτικών γάμων είναι ο Καλαϊτζάκης Γεώργιος για την Δημοτική Ενότητα Βουκολιών, ο Μαλακωνάκης Ιωάννης για την Δ.Ε. Κολυμβαρίου, ο Σολιδάκης Εμμανουήλ για την Δημοτική Ενότητα Μουσούρων. και ο Σταματάκης Ιωάννης για την Δημοτική Ενότητα Πλατανιά.

Ορίζουμε τους κατωτέρω Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας κ.κ. Μαραγκουδάκη Χρυσάνθη, Βαρουξάκη Στυλιανό, Μαρινάκη Πέτρο, Μαυρογένη Ευτύχιο, Δημητρογιαννάκη Στυλιανό, Mπομπολάκη Χαρίτων, Βουλγαράκη Μανούσο, Δαράκη Ιωάννη, Αρχοντάκη Χρήστο και Καπνισάκη Αντώνιο, ως Εντεταλμένους Συμβούλους, στους οποίους δεν παρέχεται αντιμισθία, με θητεία από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας και μέχρι 30-09-2020 εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, αναθέτοντας τους την αρμοδιότητα, εποπτεία και το συντονισμό για
τα παρακάτω θέματα:

Α. Στην κ. Μαραγκουδάκη – Πλοκαμάκη Χρυσάνθη του Εμμανουήλ:
1.Την Κοινωνική Πολιτική και Προστασία , καθώς και θέματα Ισότητας των φύλων και
το Κέντρο Κοινότητας.
1.Θέματα που αφορούν το συντονισμό και την λειτουργία του κοινωνικού παντοπωλείου
και συναφών δράσεων κοινωνικής αλληλεγγύης, κοινωνικής μέριμνας και προστασίας.
Β. Στον κ. Βαρουξάκη Στυλιανό του Κωνσταντίνου:
1.Κυκλοφοριακά θέματα.
2.Χρήση κοινοχρήστων χώρων τουριστικής ζώνης.
Γ. Στον κ. Μαρινάκη Πέτρο του Γεωργίου:
1.Ανάπτυξη και προβολή του Δήμου ως τουριστικού προορισμού, καθώς και μέριμνα για θέματα που συσχετίζονται με την οργάνωση και προετοιμασία των παραπάνω.
2.Προστασία περιβάλλοντος και πρασίνου και αισθητική αναβάθμιση και μέριμνα για την φροντίδα και προστασία των αδέσποτων ζώων.
Δ. Στον κ.Μαυρογένη Ευτύχιο του Γεωργίου:
1.Θέματα αλλοδαπών, μεταναστών και προσφύγων και λειτουργία του Συμβουλίου nΈνταξης Μεταναστών.
2.Θέματα βιώσιμης κινητικότητας.

Ε. Στον. κ. Δημητρογιαννάκη Στυλιανό του Ιωάννη:
1.Θέματα που αφορούν τον μαζικό αθλητισμό και τις αθλητικές ακαδημίες.
2.Κάθε θέμα που αφορά τις αθλητικές εγκαταστάσεις ευθύνης του Δήμου.
ΣΤ. Στον κ. Μπομπολάκη Χαρίτων του Γεωργίου:
1.Θέματα Πληροφορικής , Δικτύων, Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
2.Θέματα του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης και Απασχόλησης.
Ζ. Στον κ. Βουλγαράκη Μανούσο του Κωνσταντίνου :
1.Πρωτογενής τομέας καθώς και η αρμοδιότητα σε θέματα αδειών παραγωγών και
αδειών λαϊκών αγορών.
2.Θέματα που αφορούν εν γένει την καθημερινότητα, την καθαριότητα, τις περιπατητικές διαδρομές, συντονισμός κίνησης οχημάτων και μηχανημάτων έργου και την ορθή λειτουργία του δημοτικού ηλεκτροφωτισμού.
Η. Στον κ. Δαράκη Ιωάννης του Ηρακλή:
1.Παιδείας .
2.Συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα που αφορούν τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό.
Θ.Στον κ. Αρχοντάκη Χρήστο του Ιωάννη:
1.Υπεύθυνος σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων και συναφών δράσεων.
Ι.Στον κ.Καπνισάκη Αντώνιο του Στυλιανού:
1.Υπεύθυνος στον πολιτισμό.


Ακολουθήστε το Flashnews στο Google News και στο Facebook