Τι εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή του δήμου Χανίων

Με επείγουσες διαδικασίες δρομολογείται το έργο για την αποκατάσταση του προβλήματος που προκλήθηκε από την κατολίσθηση στην οδό Μαλινδρέτου τον περασμένο Φεβρουάριο.

Κατά τη χθεσινή της τακτική συνεδρίασή, η οικονομική επιτροπή ενέκρινε την προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σχετικής προκήρυξης - λόγω του κατεπείγοντος - για την εκτέλεση του έργου  «Επείγουσες εργασίες προσωρινών έργων αντιμετώπισης των κατολισθητικών φαινομένων της οδού Μαλινδρέτου της Δ.Ε. Νέας Κυδωνίας» για το οποίο υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του 2019.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 133.700 ευρώ με ΦΠΑ και η πρόσκληση απευθύνεται σε τρεις αναδόχους για την υποβολή προσφοράς. Η προθεσμία υποβολής των προσφορών αποσφράγισης λήγει την Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου στις 10.00 το πρωί. 

Επίσης αποφασίστηκε η συγκρότηση τριμελούς οργάνου για την εκτέλεση της παραπάνω διαδικασίας διαπραγμάτευσης

Όπως αναφέρεται στην απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής:

Μετά την εκδήλωση των πρωτοφανών πλημμυρικών φαινομένων που έλαβαν χώρα την περίοδο του Φεβρουαρίου 2019 στα Χανιά και τη γιγάντωση των κατολισθητικών φαινομένων στο νότιο πρανές της οδού Μαλινδρέτου, ο Δήμος προέβη στη σύναψη της υπ’ αριθ’25938/06-06 -2019 σύμβαση για την εκπόνηση της μελέτης αντιμετώπισης του φαινομένου, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη. Αξιολογώντας την σοβαρότητα του προβλήματος και την κλίμακα εκδήλωσης των φαινομένων, την αναγκαιότητα αποκατάστασης της κυκλοφορίας της οδού εξασφαλίζοντας τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια για την διέλευση των οχημάτων μέχρι να ολοκληρωθεί η μελέτη και η κατασκευή των έργων οριστικής αποκατάσταση ενόψει του επερχόμενου χειμώνα καθώς και τη συνύπαρξη παραγόντων που δυσχεραίνουν την επίλυση του προβλήματος (τεχνικοί, νομικοί, οικονομικοί) προς την κατεύθυνση της βέλτιστης οικονομοτεχνικής λύσης, κρίνεται απαραίτητη η λήψη άμεσων μέτρων (προσωρινών) για την αποτροπή εισόδου των υλικών της κατολίσθησης απευθείας στην οδό και την εξάλειψη του προφανούς κινδύνου για τους διερχόμενους.

Ο Δήμος Χανίων βρίσκεται σε συνεχή κατάσταση εκτάκτου ανάγκης πολιτικής προστασίας ήδη από 26-10- 2017, μετά από πλημμυρικές καταστροφές (411/26-10-2017 Απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης), η οποία παρατάθηκε μετά τις καταστροφές τις 13-14η Φεβρουαρίου και ίσχυε έως και την 29/4/2019 (41/28-01-2019 Απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης).

Μετά όμως τα τελευταία πλημμυρικά φαινόμενα της 24ης -25ης Φεβρουαρίου 2019 δόθηκε εκ νέου παράταση της κήρυξης σε κατάστασης έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας έως την 1 η Οκτωβρίου 2019 (Α.Π. 749/06-03-2019 Απόφαση περιφερειάρχη, ΑΔΑ: ΨΗΑ27ΛΚ-9ΟΤ).

Για τους παραπάνω λόγους, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές ή με διαπραγμάτευση διαδικασίες με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού διότι αυτό θα επέφερε ακόμα μεγαλύτερη καθυστέρηση στη λήψη των μέτρων που έχουν επείγον χαρακτήρα για την αντιμετώπιση του κατολισθητικού φαινομένου με ενδεχόμενες δυσμενείς συνέπειες στην ασφάλεια των χρηστών της οδού και των όμορων ιδιοκτησιών της περιοχής που έχει εκδηλωθεί η κατολίσθηση ενόψει της χειμερινής περιόδου.

Οι περιστάσεις της κατεπείγουσας ανάγκης, σε καμία περίπτωση εκ της φύσεώς τους, δεν απορρέουν από έλλειψη προγραμματισμού ή επιμέλειας ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο από ευθύνη του Δήμου. Ειδικά για την εν θέματι περιοχή, επανειλημμένως έχει ειπωθεί και συνομολογηθεί ότι ο Δήμος δεν φέρει ευθύνη για τη διαμορφούμενη κατάσταση αφού η διάνοιξη της οδού έχει γίνει από την τέως ΔΕΚΕ της περιφέρειας Κρήτης, εντούτοις εμπλέκεται λόγω της κατηγορίας κατάταξης της οδού (τοπικό δίκτυο). 

Μετά από διαλογική συζήτηση και αφού δεν υπήρξε αντίρρηση

1) Εγκρίνει την προσφυγή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σχετικής προκήρυξης – πρόσκλησης για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΟΔΟΥ ΜΑΛΙΝΔΡΕΤΟΥ ΔΕ ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ», προϋπολογισμού 133.700,00 € με ΦΠΑ, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2 (γ)του Ν 4412/8-8-2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, σύμφωνα με όσα αναφέρονται ανωτέρω στο σκεπτικό της με αριθμ. πρωτ. 42751/12-09-2019 εισήγησης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

2) Συγκροτεί τριμελές όργανο για την εκτέλεση της ανωτέρω διαδικασίας με διαπραγμάτευση, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση η οποία θα αποτελείται από τρία τακτικά και τρία αναπληρωματικά μέλη τα οποία αναδείχθηκαν με δημόσια κλήρωση (σύμφωνα με το με αρ. πρωτ 41705/06-09-2019 Πρακτικό δημόσιας κλήρωσης) και είναι τα εξής: 

3) Εγκρίνει την πρόσκληση-διακήρυξη και τους όρους αυτής για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΟΔΟΥΜΑΛΙΝΔΡΕΤΟΥ ΔΕ ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ», προϋπολογισμού 107.822,58 € χωρίς Φ.ΠΑ., και 133.700,00 € με ΦΠΑ 24%.

Δείτε ολόκληρη τη διακήρυξη και τι περιλαμβάνει