59 προσλήψεις χωρίς πτυχίο μέσω ΑΣΕΠ στο νοσοκομείο «Θριάσιο»

Προσλήψεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά πενήντα εννέα ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων για τις ανάγκες καθαριότητας προβλέπονται για το Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας «Θριάσιο», που εδρεύει στη Μαγούλα Αττικής. 

Διαβάστε τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «31-3-2017», "για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επεινουσών περιστάσεων για ανάγκες καθαριότητας ή εστίασης ή σίτισης ή Φύλαξης (άρθρα: 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, 63 του Ν. 4430/2016 και 107 του Ν. 4461/2017)” σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου II του ανωτέρω Παραρτήματος.

Δείτε την προκήρυξη εδώ