Η εντατικοποίηση των ελέγχων στις οινοποιητικές επιχειρήσεις, για την αποφυγή εισόδου στα οινοποιεία μη οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου, ζητείται με εξαιρετικά επείγουσα εγκύκλιο του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων την οποία υπογράφει ο γενικός γραμματέας του ΥπΑΑΤ, κ. Γ. Κανελόπουλος.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο είναι ήδη γνωστό ότι η οινοπαραγωγή για την αμπελοοινική περίοδο 2011-2012, λόγω προσβολής των αμπελώνων από περονόσπορο, είναι μειωμένη σε μεγάλο ποσοστό και εμφανίζεται ως η χαμηλότερη της τελευταίας δεκαετίας σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις.

Προκειμένου λοιπόν να αποφευχθεί η είσοδος στις οινοποιητικές επιχειρήσεις σταφυλιών από μη οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου παρακαλούμε όπως ενταθούν οι έλεγχοι στις οινοποιητικές μονάδες και συγκεκριμένα:

1. Να διενεργούνται έλεγχοι στα σημεία παραλαβής των πρώτων υλών (σταφύλια), να διασφαλίζεται η επιλεξιμότητα της πρώτης ύλης καθόσον οι χρησιμοποιούμενες ποικιλίες υποχρεωτικά είναι οινοποιήσιμες και ταξινομημένες βάσει του άρθρου 120α του Καν(ΕΚ)1234/2007 του Συμβουλίου και τη με αριθμ. 247771/4-3-2010 υπουργική απόφαση «Ταξινόμηση ποικιλιών αμπέλου» (Β 381).

2. Να ελέγχονται τα συνοδευτικά έγγραφα μεταφοράς των σταφυλιών σύμφωνα με τον Καν(ΕΚ) 436/2009 της Επιτροπής και να διασφαλίζεται ότι τηρείται ρητά το άρθρο 12 της με αριθμ. 285870/1-09-2004 ΚΥΑ «Στην περίπτωση μεταφοράς νωπών σταφυλιών, στο συνοδευτικό έγγραφο αναγράφεται υποχρεωτικά η περιοχή προέλευσης, η ποσότητα και η ονομασία της κάθε ποικιλίας των μεταφερομένων σταφυλιών».

3. Να ελέγχεται η ορθή και έγκαιρη καταχώρηση των στοιχείων στα βιβλία που τηρούνται υποχρεωτικά στα οινοποιεία σύμφωνα με τον Καν(ΕΚ) 436/2009 της Επιτροπής και τη με αριθμ. 285870/1-09-2004 ΚΥΑ, ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι εισερχόμενες ποσότητες (σταφύλια, γλεύκος, οίνος) αντιστοιχούν στα παραγόμενα τελικά προϊόντα. Σε κάθε έλεγχο των βιβλίων αυτά σφραγίζονται και υπογράφονται από τον αρμόδιο επί των αμπελοοινικών θεμάτων οριζόμενο ελεγκτή.

4. Να διασφαλίζεται ότι η πρώτη ύλη (σταφύλια) για την παραγωγή οίνων ΠΟΠ και ΠΓΕ προέρχονται από αμπελοτεμάχια που περιλαμβάνει η οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή.

5. Επιπλέον σας γνωρίζουμε ότι:

Επιτρέπεται η οινοποίηση σταφυλιών από ποικιλίες διπλής/τριπλής χρήσης με την προϋπόθεση ότι τα αμπελοτεμάχια από τα οποία προέρχονται μετέχουν στο αμπελουργικό δυναμικό παραγωγής της χώρας σύμφωνα με τον ΚΑΝ(ΕΚ)1234/07, είναι καταχωρημένα στο αμπελουργικό μητρώο ως αμπελοτεμάχια παραγωγής οινοποιήσιμων ποικιλιών και φέρουν τον κωδικό της οινοποιήσιμης ποικιλίας.

Απαγορεύεται η παραλαβή και η επεξεργασία στις οινοποιητικές εγκαταστάσεις επιτραπέζιων ποικιλιών αμπέλου καθώς έρχεται σε αντίθεση με την ΚΟΑ του Οίνου.

Απαγορεύεται η παραγωγή στις οινοποιητικές εγκαταστάσεις οινικών προϊόντων άλλων από αυτών που αναφέρονται στο Παράρτημα ΧΙβ του Καν(ΕΚ) 1234/07.

Σημειώνουμε ότι στις οινοποιητικές επιχειρήσεις που δεν συμμορφώνονται με την τήρηση της κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας:

Δεν θα υπογράφονται συνοδευτικά έγγραφα μεταφοράς αμπελοοινικών προϊόντων και δεν θα θεωρούνται τα βιβλία από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές, με αποτέλεσμα να μην έχουν το δικαίωμα βάσει των κοινοτικών διατάξεων να θέσουν σε κυκλοφορία(εμπορία) τα προϊόντα τους.

Δεν θα χορηγούνται οι κωδικοί αριθμοί για τους οίνους ΠΓΕ, δεν θα δικαιούνται κατάταξη οίνων και χορήγηση ταινιών ελέγχου σε οίνους ΠΟΠ.

Δεν θα έχουν δικαίωμα ένταξης σε Επενδυτικά Προγράμματα και στα Ειδικά Μέτρα Στήριξης (π.χ. προώθηση οίνων σε αγορές τρίτων χωρών) του Καν(ΕΚ)1234/2007 του Συμβουλίου.

Τέλος, σας υπενθυμίζουμε ότι με το αρ. πρωτ. 176433/22-08-2011 έγγραφό μας σας έχουμε ζητήσει στοιχεία που αφορούν σε εισαγωγές και διακινήσεις οίνων στη χώρα μας. Παρακαλούμε από τις υπηρεσίες που δεν έχουν απαντήσει να συλλέξουν τα στοιχεία και να μας τα διαβιβάσουν το ταχύτερο δυνατό.

(agrotypos.gr)